آخرین شماره


شماره 15 سال چهارم
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی ( DOI : 0)
( مرتضی کرمی - حسين مومني مهموئي - آکرم عابدیان اول - طاهره روضه )
2 - تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران ( DOI : 0)
( رضا شریفی - قاسمعلی بازآیی - حسن اسدزاده )
3 - طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی ( DOI : 0)
( رضوان حسین قلی زاده - علیه متاجی - اکبر امراهی )
4 - شناسایی عوامل پدیداری و شرايط زمينه‌اي یادگیری حین کار معلمان ( DOI : 0)
( علاء سلاله نوری (نوری) - پریوش جعفری - نادر قلی قورچیان )
5 - ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی (مطالعه کیفی) ( DOI : 0)
( مژگان اسمعیل نیا - حسینعلی کوهستانی - علی معقول - حسن نودهی )
6 - ارائه مدل جامع مدیریت آموزش، جهت ارتقاء بهره‌وری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانک ملّی ایران ( DOI : 0)
( رضا منصوری - علی خلخالی )
7 - طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی ( DOI : 0)
( محمد محمدی - فتاح شریف زاده )