آخرین شماره


شماره 16 سال 5
بهار 1397
دانلود فایل

1 - شناسایی شایستگی‌های دستیاران آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی: پژوهشی کیفی ( DOI : 0)
( خدایار ابیلی - زینب السادات مصطفوی - فاطمه نارنجی ثانی )
2 - شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی‌گری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس ( DOI : 0)
( گل نوش شریفان - سید بابک علوی )
3 - طراحی الگوي توسعه منابع انساني ملي با رويكرد پویایی سيستم ( DOI : 0)
( رحمت الله پاکدل - آرین قلی پور - سیدحسن حسینی )
4 - تأثیر استفاده از بازی¬وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مدیریت مشارکتی شرکت نفت و گاز پارس استان تهران ( DOI : 0)
( سعید صفایی موحد - سید مرتضی ریخته گرزاده )
5 - توسعه سرمایه انسانی با رویکرد مربی‌گری: شایستگی‌های خاص مربیان کسب‌و‌کار ( DOI : 0)
( محمد عزیزی - علی گودرزی )
6 - ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت‌بندی آن با تکنیک سلسله مراتب گروهی ( DOI : 0)
( زهرا قارلی - علی نجفی - میثم بلگوریان )
7 - تأثیر دوره¬های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش ( DOI : 0)
( علیرضا جزینی )