آخرین شماره


شماره 4 سال 4
بهار 1396
دانلود فایل

1 - آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی) ( DOI : 0)
( سیروس قنبری - غلامرضا شمس مورکانی - محبوبه عارفی - خلیل زندی )
2 - بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی ( DOI : 0)
( فریبرز محمدهادی )
3 - شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) ( DOI : 0)
( زهره جعفری فر - اباصلت خراسانی - مرتضی رضایی زاده )
4 - شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌‎پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران) ( DOI : 0)
( بهروز قلیچ لی - شهرام مشعوفی - سعید قهرمانی )
5 - ارزشیابی اثربخشی برنامه¬های آموزش ضمن¬ خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ( DOI : 0)
( کلثومه شجاع - مرتضی کرمی - محمدرضا آهنچیان - مجتبی نادی )
6 - ارزیابی وضعیت موجود دوره¬های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره¬های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور) ( DOI : 0)
( میترا عزتی - علیرضا یوزباشی - کریم شاطری )
7 - مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری – شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی ( DOI : 0)
( رضا فتحی - محمد حسن صیف )