آخرین شماره


شماره 4 سال 4
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - بازنمایی موانع و چالش‌های رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی ( DOI : 0)
( مجید قاسمی - کیوان صالحی )
2 - آسیب¬شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون) ( DOI : 0)
( غلامرضا شمس مورکانی - حامد عباسی کسانی )
3 - تدوين طرح تربيت ارزشياب آموزشي خبره براي وزارت نفت بر اساس رويكرد حيطه‌هاي دانشي (BOK) ( DOI : 0)
( سعید صفایی موحد - حسین فلاحی نیا )
4 - شناسایی ابعاد توسعه مدیران در شرکت‌های طراحی مهندسی: مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ( DOI : 0)
( مهشید فیروزآبادی - مرجان فیاضی - مهرداد استیری )
5 - تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه¬های نفتی ایران ( DOI : 0)
( الهام نوروزی چشمه علی - سیدعلیقلی روشن - میلاد وفادار )
6 - بررسی سطوح برون‌سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی ( DOI : 0)
( بهروز یزدان پناه - حسين مومني مهموئي )
7 - نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت¬های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز ( DOI : 0)
( صابر شعری آناقیز - نظام الدین رحیمیان - جمشید صالحی صدقیانی - ابوطالب خراسانی )