آخرین شماره


شماره 18 سال 5
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - تبیین الگوي تدوین برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري ( DOI : 0)
( آرین قلی پور - ابوالحسن فقیهی - محمدعلی شاه حسینی - بهارک سفیدگران )
2 - آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ( DOI : 0)
( بهار بندعلی - محمود ابوالقاسمی - محمدحسن پرداخت‌چی - مرتضی رضایی‌زاده )
3 - طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه ( DOI : 0)
( حمیدرضا آراسته - اکبر حسن پور - احمد ایزدی - طهمورث بستانی )
4 - بررسی عوامل توسعه¬ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه¬ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی) ( DOI : 0)
( اعظم ملامحمدی - اباصلت خراسانی - کورش فتحی واجارگاه - مقصود فراستخواه )
5 - آموزش و توسعه رهبری تحول‌گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان ( DOI : 0)
( محمدرضا رئیسی - سپیده اسکندری )
6 - آسیب‌شناسی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی¬محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه¬ای خوزستان) ( DOI : 0)
( مهدی محمدی - هادی زمانی - یدالله مهرعلی زاده - جعفر ترک زاده - قاسم سلیمی )
7 - بررسی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعۀ مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی در نظام‌‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال کشور ( DOI : 0)
( سید کمال واعظی - علی محمد رازقی )