آخرین شماره


شماره 14 سال 4
پاییز 1396
دانلود فایل

1 - شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران ( DOI : 0)
( فرزانه تاری - غلامرضا شمس مورکانی )
2 - واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی ( DOI : 0)
( سمیه دانشمندی - کورش فتحی واجارگاه - اباصلت خراسانی - بهروز قلیچ لی )
3 - شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری ( DOI : 0)
( حسن عاشقی - محمد قهرمانی - نادر قلی قورچیان )
4 - مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش ( DOI : 0)
( کلثوم نامی - میرمحمد سیدعباس زاده - محمد حسنی - عباس بازرگان )
5 - تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا ( DOI : 0)
( فاطمه نارنجی ثانی - سعید روحانی - محراب شریفی سده - سید حمید جمال الدینی )
6 - آسیب‌ها، راهکارها و مدلی برای نظام آموزش کارکنان گمرک ج. ا. ایران ( DOI : 0)
( مرتضی یاراحمدی - رضا نجف بیگی - کرم اله دانش فرد - اکبر عالم تبریز )
7 - شناسایی شاخص‌های ارزیابی شایستگی‌های آموزشی مدیران شهرداری تهران ( DOI : 0)
( مریم حافظی - فاطمه مرادی )