آخرین شماره


شماره 20 سال 6
بهار 1398
دانلود فایل

1 - طراحی الگوی توانمند‍‌‌سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی ( DOI : 0)
( مرضیه دمیرچی - رسول حسینی - معصومه اولادیان )
2 - مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش "کارآموزی الکترونیکی"، "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) ( DOI : 0)
( مرجان زاهدیان - هاشم فردانش - جواد حاتمی - کیومرث تقی پور )
3 - هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی ( DOI : 0)
( علی ایمان زاده - وحیده جعفریان )
4 - طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی(IDP) در بانک انصار ( DOI : 0)
( اکبر کمیزی - اباصلت خراسانی - کامبیز کامکاری )
5 - بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه موردی از صنعت تلکام ( DOI : 0)
( فرنوش اعلامی - رضا سجادی - محمد خلج قاسم آبادی )
6 - واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک¬های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی) ( DOI : 0)
( علی دانا - محمدرضا نیلی احمدآبادی - خدیجه علی آبادی - علی دلاور - محمدعلی دهقان دهنوی )