آخرین شماره


شماره 21 سال 6
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - شناسایی و اولویت‌بندی موانع بهره‌مندی موثر از مکانیسم‌های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی ( DOI : 0)
( سمیه عریان - سید محمد شبیری - مهران فرج اللهی )
2 - ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) ( DOI : 0)
( سیما سوفی نیارکی - محمدجواد ارشادی - علی نعیمی صدیق )
3 - مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی: جریانهای فکری و آموخته¬های کاربردی ( DOI : 0)
( رسول رسایی فرد )
4 - طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور ( DOI : 0)
( اکبر عیدی - عبدالرحیم نوه ابراهیم - سعید جعفری نیا - دکتر اکبر حسن پور )
5 - الگوی توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی ( DOI : 0)
( جواد پورکریمی - انسیه رمضان پور )
6 - شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی ( DOI : 0)
( هدیه محبت - کوروش فتحی واجارگاه - پریوش جعفری )