آخرین شماره


شماره 22 سال 6
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - مدل ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران) ( DOI : 0)
( خدایار ابیلی - جواد پورکریمی - ابراهیم مزاری )
2 - تبیین نقش گیمیفیکیشن بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان (مورد مطالعه: صنایع آرایشی_بهداشتی) ( DOI : 0)
( سحر وطن خواه - محمد معصوم )
3 - ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران ( DOI : 0)
( علی ستوده - پریوش جعفری - امیر حسین محمد داودی )
4 - تحلیل مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 5 ساله (1397-1393) ( DOI : 0)
( شاهین روحانی راد - مهدي سبك رو - معصومه محمدي )
5 - تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی ( DOI : 0)
( فرنوش اعلامی - اباصلت خراسانی - حامد کمالی - آرمیتا شیرودی )
6 - طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی (مدیران منابع انسانی سازمان های اجرائی استان یزد) ( DOI : 0)
( فاطمه باغشاهی - رضا رسولی - محمدرضا دارائی )