• فهرست مقالات مژگان عبدالهی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران
    مریم  حسن پور رودبارکی مژگان عبدالهی علیرضا عراقیه فاطمه پرسته قمبوانی
    هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیط¬کار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی¬های مرتبط با حوزه¬ی شغلی می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه¬ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد 910 نفر می¬¬باشد.¬ نمونه آما چکیده کامل
    هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیط¬کار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی¬های مرتبط با حوزه¬ی شغلی می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه¬ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد 910 نفر می¬¬باشد.¬ نمونه آماری به شیوه¬ی نمونه¬گیری خوشه¬¬ای تک مرحله¬¬ای از طریق فرمول کوکران و به تعداد 270 نفر (کارکنانی که حداقل6 ماه و حداکثر یکسال از گذراندن دوره¬های آموزشی آنها گذشته)، انتخاب شدند.¬ گردآوری داده¬ها به صورت مطالعات کتابخانه¬¬¬ای و تحقیق میدانی از طریق پرسشنامه¬ی محقق ساخته با تائید روایی محتوا توسط چند تن از محققان علوم تربیتی و مدیریت و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (0.77) بدست آمد. به منظور شناسایی عوامل¬ فردی از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و برای تعیین مناسب¬ترین عامل¬ها از چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد: مولفه¬های خودکارآمدی، انتظارات از نتایج عملکرد، توانایی¬شناختی، نگرش شغلی، جهت‌گیری،¬ تعهد¬سازمانی،¬ آمادگی¬یادگیرنده، ویژگی‌های¬شخصیتی، منبع¬کنترل، احساس¬مثبت، خودآگاهی، ویژگی‌های جمعیت¬شناختی، دریافت از منابع¬یادگیری، گشودگی¬تجربه، انگیزش¬انتقال، سودمندی و ارزش¬ادراک¬ شده و هدف¬ محوری غیر از مولفه¬های مقاومت در برابر تغییر و سطح انگیزش، از عوامل فردی مؤثر بر انتقال یادگیری می‌باشند. براساس نتايج به دست آمده از آزمون فریدمن نیز عامل«تعهد سازمانی» با میانگین 76/12 بیشترین تأثیر و عامل«سطح انگیزش» با میانگین 58/4 کمترین تأثیر را بر انتقال یادگیری داشته¬است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران
    مریم  حسن پور رودبارکی مژگان عبدالهی علیرضا عراقیه فاطمه پرسته قمبوانی
    هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیط¬کار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی¬های مرتبط با حوزه¬ی شغلی می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه¬ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد 910 نفر می¬¬باشد.¬ نمونه آما چکیده کامل
    هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیط¬کار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی¬های مرتبط با حوزه¬ی شغلی می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه¬ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد 910 نفر می¬¬باشد.¬ نمونه آماری به شیوه¬ی نمونه¬گیری خوشه¬¬ای تک مرحله¬¬ای از طریق فرمول کوکران و به تعداد 270 نفر (کارکنانی که حداقل6 ماه و حداکثر یکسال از گذراندن دوره¬های آموزشی آنها گذشته)، انتخاب شدند.¬ گردآوری داده¬ها به صورت مطالعات کتابخانه¬¬¬ای و تحقیق میدانی از طریق پرسشنامه¬ی محقق ساخته با تائید روایی محتوا توسط چند تن از محققان علوم تربیتی و مدیریت و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (0.77) بدست آمد. به منظور شناسایی عوامل¬ فردی از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و برای تعیین مناسب¬ترین عامل¬ها از چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد: مولفه¬های خودکارآمدی، انتظارات از نتایج عملکرد، توانایی¬شناختی، نگرش شغلی، جهت‌گیری،¬ تعهد¬سازمانی،¬ آمادگی¬یادگیرنده، ویژگی‌های¬شخصیتی، منبع¬کنترل، احساس¬مثبت، خودآگاهی، ویژگی‌های جمعیت¬شناختی، دریافت از منابع¬یادگیری، گشودگی¬تجربه، انگیزش¬انتقال، سودمندی و ارزش¬ادراک¬ شده و هدف¬ محوری غیر از مولفه¬های مقاومت در برابر تغییر و سطح انگیزش، از عوامل فردی مؤثر بر انتقال یادگیری می‌باشند. براساس نتايج به دست آمده از آزمون فریدمن نیز عامل«تعهد سازمانی» با میانگین 76/12 بیشترین تأثیر و عامل«سطح انگیزش» با میانگین 58/4 کمترین تأثیر را بر انتقال یادگیری داشته¬است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - واکاوی و شناسایی شایستگی های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی با رویکرد توسعه‌ای (مطالعه موردی : بانک دی)
    منصوره چهاردولی زهرا لبادی فاطمه پرسته قمبوانی مژگان عبدالهی
    کارشناسان مالی نقش کلیدی در تصمیم سازی آگاهانه مدیران در برنامه های استراتژیک بانک ها دارند،به همین دلیل عملکرد این دسته از کارشناسان از حساسیت ویژه ای برخوردار است.با عنایت به این مسئله،این مقاله به شناسایی شایستگی های کارشناسان مالی در حوزه بانکی می پردازد.با توجه به چکیده کامل
    کارشناسان مالی نقش کلیدی در تصمیم سازی آگاهانه مدیران در برنامه های استراتژیک بانک ها دارند،به همین دلیل عملکرد این دسته از کارشناسان از حساسیت ویژه ای برخوردار است.با عنایت به این مسئله،این مقاله به شناسایی شایستگی های کارشناسان مالی در حوزه بانکی می پردازد.با توجه به ماهیت و هدف این پژوهش،رویکرد آن کیفی و با روش نظریه داده بنیاد و طرح ساختارگرای چارمز انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی شاغل در معاونت مالی (اداره خزانه و اوراق بهادار،اداره حسابداری کل،مدیریت نقدینگی و حسابداری مدیریت) و رؤسای شعب بانک دی است.ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته،دفترچه یادداشت و ضبط صوت است.داده های این پژوهش حاصل مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان مالی است که با روش نمونه گیری گلوله برفی(نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت)انتخاب شدند.متن مصاحبه ها که شامل 33ساعت مصاحبه انفرادی با نمونه پژوهش بود،پیاده سازی و با روش تحلیل مضمون(تم)تحلیل شدند.در مجموع 79شایستگی به عنوان شایستگی های مورد نیاز برای کارشناسان مالی بانک دی شناسایی شد که در قالب 12مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی با عناوین فردی،میان فردی،دانش پایه ای و عمومی شغل،دانش فنی و کلیدی شغل،و نهایتاً در دو بعد شایستگی های تخصصی و عمومی تعیین و تعریف گردیدند. جزييات مقاله