ا

 • اباذری سیوندی. علی طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی درسازمان ملی استاندارد ایران [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه: یکی از سازمان های دولتی کشور) [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • ابراهیمی حسنی نیاکی.سیدرضا طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک: (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون) [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • ابراهیمی کوشک مهدی.سمیه پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • ابراهیمی.صلاح الدین طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان‌های دولتی : پژوهشی کیفی در آموزش و پرورش [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • ابراهیمی.صلاح الدین مدیران عالی آموزش و پرورش: شناسایی شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز و ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی شایستگی ها [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • ابراهیمی.صلاح الدین طراحی الگوی توسعه حرفه¬ای مدیران با رویکرد داده¬بنیاد: پژوهشی کیفی در آموزش¬وپرورش [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • ابطحی.سید حسین طراحی الگوی همراستائی استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک: (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون) [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • ابطحی.معصومه السادات نیازسنجی آموزشی پرستاران مراکز درمانی مرتبط با فر‌آیند انتقال خون [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • ابوالقاسمی.محمود وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی شهرداری تهران [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • ابوالقاسمی.محمود مدل ساختاری توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • ابوالقاسمی.محمود بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • ابوالقاسمی.محمود شناسایی ویژگی ها و مهارت های معلم کارآفرین با رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • ابوالقاسمی.محمود آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • ابیلی.خدایار طراحی و اعتباریابی الگوی استعدادیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای بر اساس راهبردهای توسعه منابع انسانی (مورد: دانشگاه لرستان) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • ابیلی.خدایار ارزیابی فرایند استعدادپروری در واحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • ابیلی.خدایار شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • ابیلی.خدایار شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • ابیلی.خدایار عوامل سازمانی زمینه¬ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملي گاز ايران) [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • ابیلی.خدایار شناسایی شایستگی‌های دستیاران آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی: پژوهشی کیفی [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • ابیلی.خدایار طراحی و تبیین الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران بر اساس رویکرد ناب [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • ابیلی.خدایار مدل ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • اتابکی.مژگان ارائه چارچوب استراتژيك آموزش و بهسازي سازماني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • احتشام.زهرا طراحی الگوی شایستگی‌های تخصصی و ارائه دوره‌های آموزشی رؤسای دانشکده‌ها: مطالعه موردی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • احمدی طاهری.مریم تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • احمدی قمشانی.مهدی بررسی تاثیر مثلث تاریک شخصیت بر پنهان‌سازی دانش با نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اساتید دانشگاه تهران) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • احمدی.امینه رابطه‌ی آموزش مدیریت استرس با خودکارآمدی كاركنان [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • احمدی.دكتر منیژه شناسایی چالشهای توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • احمدی.دكتر منیژه تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه‌ای کارکنان( مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • احمدی.دكتر منیژه تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • احمدی.دكتر منیژه نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهرستان زابل برمبنای تحلیل شایستگی ها [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • احمدی.سیدعلی‌اکبر ارائه الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت‌های منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • احمدی.عباداله ارائه مدل عوامل موثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • احمدی.عباداله ارائه مدل عوامل موثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • احمدی.غلامعلی ویژگی عناصر برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه: سنتز پژوهی بر اساس مدل روبرتس [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • احمدی.غلامعلی الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد نظریه داده بنیاد [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • ادب.حسین مطالعه نقش مديريت دانش در يادگيري تكنولوژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • ارشادی.محمدجواد ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • ارشدی.نسرین تأثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل بر افزایش عملکرد کارکنان پتروشیمی [ دوره2, شماره 6 - پاییز سال 1394]
 • اژدری. زمان ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه: یکی از سازمان های دولتی کشور) [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • استيري.مهرداد شناسایی ابعاد توسعه مدیران در شرکت‌های طراحی مهندسی: مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • اسدزاده.حسن تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • اسدی.مهدیه گزینش مطلوب‌ترین روش یادگیری توسعه مدیران با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS (مورد مطالعه: شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)‌‌‌ [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • اسدی.نسرین رابطه‌ی آموزش مدیریت استرس با خودکارآمدی كاركنان [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • اسفندیاری.حسین کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • اسفیجانی.اعظم طراحی الگوی برنامه‌های توسعه توانمندی‌های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • اسکندری.اصغر بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • اسکندری.سپیده آموزش و توسعه رهبری تحول‌گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • اسمعیل نیا.مژگان ارائه مدل تعالی آموزش¬های مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه منابع انسانی (مطالعه کیفی) [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • اسمعیل‌زاده.علی اکبر طراحی مدل توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آموزه‌های نهج البلاغه [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • اصنافی.امیررضا مدل BOM؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • اعلامی.فرنوش راهبردهاي آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • اعلامی.فرنوش تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • اعلامی.فرنوش بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه موردی از صنعت تلکام [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • اعلامي.فرنوش شناسایی ویژگی ها و مهارت های معلم کارآفرین با رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • افخمی اردکانی.مهدی مربی¬گری الکترونیک: نوآوری مبتنی بر وب [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • افخمی اردکانی.مهدی ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازي سرمايه¬هاي دانشي با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • افشار.عبداله طراحی چارچوب مدل آموزشی ارشادگری برخط مبتنی بر تسهیم دانش برای آموزش مشاغل کلیدی حمل و نقل ریلی کشور [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • افشارنژاد.علیرضا ارائه الگوي شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • افشارنژاد.علیرضا ارائه الگوي بين‌المللي‌سازي آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • افشارنژاد.علیرضا طراحی مدل ترکیبی مبتنی بر رویکردهای میک مک فازی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای ارزیابی شاخص‌های شایستگی های مربی گری در بانک تجارت [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • اقتصاد.الهام بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد کسب و کار شرکت‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: مرکز رشد و واحدهای فناوری وکارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • اکبری.احمد شناسایی و رتبه‌بندی شایستگی‌های مدیران راهبردی سازمان بهزیستی خراسان رضوی (تحلیل آنتروپی شانون) [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • اکبری.محسن ارائه مدل بالندگی منابع انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه و امور اجتماعی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • اکبری.مهناز شناسایی پیش نیازهای اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • اکرامی.محمود پیاده‌سازی سیستم‌های آموزشی هوشمند در بستر یادگیری سیار [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • الزامی.عصمت ارائه چارچوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • الوانی.سید مهدی نیازسنجی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • امام جمعه.محمدرضا الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد نظریه داده بنیاد [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • امام جمعه.محمدرضا ویژگی عناصر برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه: سنتز پژوهی بر اساس مدل روبرتس [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • امامی.کبری آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • امراللهی بیوکی.ناهید طراحی مدل نیمرخ شایستگی سرمایه انسانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب سرویس حامی) [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • امراهی.اکبر طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • امیرکبیری.علیرضا شناسایی شاخص‌های شایستگی افراد مدیر در شرکت‌های مختلف شهرداری تهران [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • امیرنژاد.قنبر طراحی الگوی مربی‌گری مدیران عملیاتی شركت صنايع پتروشیمی خلیج‌فارس در راستاي انگيزش نيروي انسانی [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • امیری پور.پروانه اولویت‌بندی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ریاضی دانشگاه فرهنگیان با روش تاپسیس فازی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • امیری.مجتبی شناسایی شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی‌های سازمان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • امیری.مجتبی شناسایی عوامل مؤثر بر خودتوانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی در ایران [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • امیریان زاده.مژگان تبیین الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • امین.فرشته ارائه ی الگوی توسعه ی کارکنان مبتنی بر رویکرد شناختی در صنایع خلّاق فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • امینی سابق.زین العابدین ارائه الگوي بين‌المللي‌سازي آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • امینی سابق.زین العابدین ارائه الگوي شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • اوضاعی. نسرین ویژگی عناصر برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه: سنتز پژوهی بر اساس مدل روبرتس [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • اوضاعی. نسرین الگوی برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد نظریه داده بنیاد [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • اولادیان.معصومه طراحی الگوی توانمند‍‌‌سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • اولادیان.معصومه واکاوی فرآیند توسعه منابع انسانی و تدوین الگوی مناسب در نظام آموزش عالی [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • اولادیان.معصومه ارائه مدل آموزش کارآفرینانه در صنعت خودروی کشور ( مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل ) [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • اولادیان.معصومه ارائه مدلی به منظور ارتقاء شایستگی حرفه‌ای مدیران منابع انسانی بانک ملی ایران [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • ایزدی.احمد طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • ایمان زاده.علی هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • ایمانی.حسین تبیین شاخص‌های نظام آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • ایمانی.محمد نقی طراحی مدل توسعه شایستگی های مدیران شهرداری تهران (با رویکرد ترکیبی) [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • ایوب زاده.مصطفی بررسی تأثیر ارتباطات چهره¬به¬چهره در رابطه‌ بین مربی¬گری الکترونیکی و تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان [ دوره2, شماره 6 - پاییز سال 1394]
 • ايماني گله‌ پردسری.محمدنقی ارائه چارچوب استراتژيك آموزش و بهسازي سازماني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]

آ

 • آذر.عادل تبیین شاخص‌های نظام آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • آراسته.حمیدرضا طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • آراسته.حمیدرضا بررسی حیطه¬ها و مؤلفه¬های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه¬ای اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها و مقایسه آن با وضع مطلوب [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • آهنچیان.محمدرضا توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA) [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • آهنچیان.محمدرضا کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • آهنچیان.محمدرضا پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • آهنچیان.محمدرضا ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]

ب

 • بابادی نیا.حمید مطالعه نقش مديريت دانش در يادگيري تكنولوژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • باباشاهی.جبار ارائه چارچوب یادگیری متناسب برای شرکت¬های دانش‌بنیان: پژوهشی با رویکرد فراترکیب [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • باتمانی.فردین ارائه مدل مفهومی نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • بادله.علی رضا شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک در بانک مسکن [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • بارانی ماشهرانی. رضا طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • بارانی.صمد تأثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه‌ای کارکنان( مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • بازایی.قاسمعلی تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • بازرگان.عباس مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • بازرگان.عباس شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • باغشاهی.فاطمه طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی (مدیران منابع انسانی سازمان های اجرائی استان یزد) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • بافنده.حمیده محاسبه نرخ بازگشت سرمايه (ROI) دوره‌های تخصصی شرکت نفت و گاز پارس [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • باقری.معصومه ارائه مدل مفهومی نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • باقری.مهدی طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • باقري.مهدي شناسایی عناصر الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی) [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • بختیاری.محمد طراحی و اعتباربخشی الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • بدری. مرتضی ارائه الگوی برنامه توسعه فردی(PDP)مدیران مدارس دوره ابتدایی [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • براتی.علیرضا بررسی تأثیر روش مربیگری بر توانمندسازی ¬روان‌شناختی معلمان [ دوره2, شماره 6 - پاییز سال 1394]
 • براتي.هادي شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس با رويکرد آینده‌پژوهی [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • براتي.هادي شناسایی عوامل علّی مؤثر بر تربیت منابع انسانی کارآفرین محور از دید مدیران و سیاست گذران آموزشی [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • برجی خانی اوانکی.محمدعلی طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی (مورد مطالعه : گروه خودرو سازی سایپا) [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • برجی خانی اوانکی.محمدعلی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • برزگر.نادر تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی) [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • برزگر.نادر تعیین نیازهای آموزشی مربیان فدراسیون پهلوانی [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • برزویان.صمد ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه: یکی از سازمان های دولتی کشور) [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • بزرگی امیری.علی طراحی الگوی شایستگی‌های تخصصی و ارائه دوره‌های آموزشی رؤسای دانشکده‌ها: مطالعه موردی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • بستانی.طهمورث طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • بلگوریان.میثم ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت‌بندی آن با تکنیک سلسله مراتب گروهی [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • بندعلی.بهار آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • بندعلی.بهار مطالعه اثربخشی دوره‌های مجازی بالندگی هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس اصول علم تعلیم و تربیت [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • بنیسی.پریناز ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آژند قشم) [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • بودلائی.حسن ارائه الگوی بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در آموزش کارکنان بر مبنای نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه‌: صنعت بانکداری) [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • بوستانی راد.مینا نیازسنجی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • بهشتی فر.ملیکه طراحی الگوی جانشین‌پروری در سازمان حج و زیارت با رویکرد توسعه منابع انسانی [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • بهشتی‌راد.رقیه تأثیر‌پذیری نیازهای روانشناختی محیط کار از آموزش ضمن خدمت؛ آزمون نقش میانجی جامعه‌پذیری کارکنان [ دوره2, شماره 6 - پاییز سال 1394]
 • بهور.شهین تأثیر زمینه یادگیری¬زدایی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی اثربخشی سرمایه انسانی در دانشگاه رازی [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • بیات.بهروز طراحي مدل بازاریابی و تبليغات مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • بیات.مرضیه طراحي مدل بازاریابی و تبليغات مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • بیگدلی مجرد.بهروز بررسی تأثیر آموزش بر استراتژیهای منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه ای توسعه حرفه ای و تسهیم دانش [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • بیگی.فریبا امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]

پ

 • پاسلاری.پیام طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • پاکدل.رحمت اله طراحی الگوي توسعه منابع انساني ملي با رويكرد پویایی سيستم [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • پاکدل.رحمت اله شناسایی و رتبه بندی عوامل اثربخشی سیستم اموزش الکترونیکی [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • پایداری. مسعود ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در شهرداری شیراز با استفاده از طرح آمیخته آکتشافی [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • پرداختچی.محمدحسن اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر تهران [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • پرداخت‌چی.محمدحسن آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • پرسته قمبوانی.فاطمه واکاوی و شناسایی شایستگی های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی با رویکرد توسعه‌ای (مطالعه موردی : بانک دی) [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • پرسته قمبوانی.فاطمه واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • پور اسماعیلی.مینا تحلیل دوره¬های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان بر اساس مدل سوات [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • پور عزت.علی اصغر تبیین شاخص‌های نظام آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • پورجعفریان.زهرا امکان‌سنجیِ استقرار رشته برنامه‌درسی محیط کار در دانشگاه‌های ایران [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • پورشافعی.هادی طراحي الگوی شایستگی های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • پورشافعی.هادی شاخص‌ها و مؤلفه‌های جانشین پروری در مدارس و مراکز آموزشی: رویکردی سنتزپژوهی [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • پورعزت.علی اصغر طراحی الگوی تربیت مدیر برای آینده [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • پورکریمی.جواد ارائه چارچوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • پورکریمی.جواد مدل ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • پورکریمی.جواد الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • پورکریمی.جواد طراحی و اعتباریابی الگوی استعدادیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای بر اساس راهبردهای توسعه منابع انسانی (مورد: دانشگاه لرستان) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • پورکریمی.جواد طراحی و تبیین الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران بر اساس رویکرد ناب [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • پورکیانی.مسعود طراحی الگوی راهبردی جانشین پروری با تأکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه‌های کشور (مورد مطالعه؛دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی) [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]

ت

 • تاری.فرزانه شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • تاری.فرزانه شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره‌های آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • تدبیری.سیروس طراحی مدل ترکیبی مبتنی بر رویکردهای میک مک فازی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای ارزیابی شاخص‌های شایستگی های مربی گری در بانک تجارت [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • تذکری.نعیمه طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی تهران) [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • ترابی.تقی ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • ترک زاده.جعفر آسیب‌شناسی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی¬محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه¬ای خوزستان) [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • تفرشی. سید محمد الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری: رویکردی برای توسعه منابع انسانی سازمان [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • تقوی فرد.محمدتقی بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشيمي با تکنيک فرایند سلسله مراتبی گروهي [ دوره2, شماره 6 - پاییز سال 1394]
 • تقی پور.کیومرث مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش "کارآموزی الکترونیکی"، "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • تقی پور.کیومرث نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به ‌عنوان راه‌حل جدید پشتیبانی عملکرد کارکنان در سازمان‌ها: ارائه چهارچوبی جهت طراحی آن [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • تقی پور.کیومرث مقایسه سطوح سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • تقی پوریان.محمد جواد بهینه‌سازی شایستگی‌های مدیران راهبردی در سازمان‌های دولتی از طریق الگوی فرا ابتکاری [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • تقی زاده.ساسان تبیین روابط متقابل بین توانمندسازی روانی، هوش معنوی کارکنان وکاهش حوادث و سوانح شغلی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • تقی‌زاده قوام.زهرا شناسایی ابعاد و مؤلفه های نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره ی ابتدایی [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • تقی‌نیا آهنگری.زهرا کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • تورانی،.حیدر واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • توهند.رضا عناصر و مزایای روش بازی‌گونه‌سازی در آموزش با رویکرد فراتحلیل [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • تیمورنژاد.کاوه راهبرد مدیریت کارراهه شغلی در توسعه منابع انسانی [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]

ث

 • ثنائی پور.فاطمه آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]

ج

 • جاجرمی.هدی طراحی الگوی تربیت مدیر برای آینده [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • جاویدی.محمد رضا طراحي الگوی شایستگی های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • جباری.مهدی تأثیر آموزش و بهسازی منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان با تأکید بر نقش میانجیگری توانمندسازی انگیزشی و روانشناختی (مطالعه موردی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان) [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • جزینی.علیرضا تأثیر دوره¬های آموزش مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • جعفرپور.محمد سعید الگوی توسعه جانشین پروری (مورد مطالعه :بانک رفاه کارگران ) [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • جعفری ثانی.حسین توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA) [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • جعفری فر.زهره شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • جعفری نیا.سعید طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • جعفری نیا.سعید موفقیت مربیگری مدیران؛ موانع و چالش‌ها [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • جعفری.پریوش شناسایی عوامل پدیداری و شرايط زمينه‌اي یادگیری حین کار معلمان [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • جعفری.پریوش ارائه مدلی برای توسعه شایستگی های مربی¬گری مدیران آموزش مناطق 22 گانه شهرداری تهران [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • جعفری.پریوش شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • جعفری.پریوش ارائه الگوی ساختاری خودتوسعه‌ای حرفه‌ای اعضای هیأت علمی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • جعفری.معصومه تبیین الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • جعفریان.وحیده هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • جعفري.پريوش ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • جعفري.پريوش ابعاد و مولفه‌های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • جلدانی.شادی تبیین الگوی چندسطحی پیامدهای مربیگری سازمانی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • جلیله وند.علی اکبر ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آژند قشم) [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • جلیلی.حمیده شناسایی عوامل علّی مؤثر بر تربیت منابع انسانی کارآفرین محور از دید مدیران و سیاست گذران آموزشی [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • جمال الدینی.سید حمید تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • جمالی زواره.بتول بررسي تطبيقي رسالت‌ها و شيوه‌هاي آموزش مراکز رشد حرفه‌اي اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌هاي برتر جهان [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • جوادی فرد.فاطمه شناسایی شاخص‌های شایستگی افراد مدیر در شرکت‌های مختلف شهرداری تهران [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • جوادی.یاسمین گزینش مطلوب‌ترین روش یادگیری توسعه مدیران با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS (مورد مطالعه: شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)‌‌‌ [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • جوان بخت.علیرضا بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • جوان بخت.علیرضا ارائه چارچوب یادگیری متناسب برای شرکت¬های دانش‌بنیان: پژوهشی با رویکرد فراترکیب [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • جوانمرد.مریم ارائه¬ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • جهانشیری.بهزاد شاخص‌ها و مؤلفه‌های جانشین پروری در مدارس و مراکز آموزشی: رویکردی سنتزپژوهی [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • جهانگیرفرد.مجید خوشه‌بندی مدیران صنعت گاز ایران و اولویت‌بندی شایستگی‌های مدیران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی با رویکرد هوش مصنوعی [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • جهانگیرفرد.مجید طراحی الگوی شایستگی محوری مدیران صنعت گاز ایران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی (EFQM) به روش هوش مصنوعی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • جهانیان.رمضان ارائه چارچوبی برای استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام‌های آموزشی [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • جهانیان.رمضان تأثیرآموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر شاخص‌های توسعه انسانی [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • جهانیان.رمضان اعتبار سنجی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار مبتی بر دانش [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]

چ

 • چاوشی.سید شمس الدین بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • چرابین. مسلم شناسایی و رتبه‌بندی شایستگی‌های مدیران راهبردی سازمان بهزیستی خراسان رضوی (تحلیل آنتروپی شانون) [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • چگین.میثم تأثیر آموزش و بهسازی منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان با تأکید بر نقش میانجیگری توانمندسازی انگیزشی و روانشناختی (مطالعه موردی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان) [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • چناری. وحید ارائه الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت‌های منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • چهاردولی.منصوره واکاوی و شناسایی شایستگی های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی با رویکرد توسعه‌ای (مطالعه موردی : بانک دی) [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]

ح

 • حاتمی.امیر تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • حاتمی.جواد مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش "کارآموزی الکترونیکی"، "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • حاتمی.جواد مقایسه سطوح سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • حاتمی.جواد نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به ‌عنوان راه‌حل جدید پشتیبانی عملکرد کارکنان در سازمان‌ها: ارائه چهارچوبی جهت طراحی آن [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • حاج خزیمه.مجتبی طراحی و تبیین الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران بر اساس رویکرد ناب [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • حاج علیان.فرشاد طراحی الگوی شایستگی محوری مدیران صنعت گاز ایران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی (EFQM) به روش هوش مصنوعی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • حاج علیان.فرشاد خوشه‌بندی مدیران صنعت گاز ایران و اولویت‌بندی شایستگی‌های مدیران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی با رویکرد هوش مصنوعی [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • حاجی زاد.محمد تدوین الگوی شایستگی کنشگران حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • حاجی زاد.محمد گونه‌شناسی فرهنگ‌های یادگیری محیط کار در سازمان‌های ایرانی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • حاجی زاد.محمد نرخ انتقال یادگیری: چارچوبی نوآورانه برای ارزشیابی اثربخش برنامه های آموزشی [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • حاجی‌زاده.حاجت طراحی الگوی مربی‌گری مدیران عملیاتی شركت صنايع پتروشیمی خلیج‌فارس در راستاي انگيزش نيروي انسانی [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • حافظی.مریم شناسایی شاخص‌های ارزیابی شایستگی‌های آموزشی مدیران شهرداری تهران [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • حبیب پور.الهویردی طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • حبیبی راد.امین شناسايي موانع نوآوري سازماني در سازمان آموزش شركت ملي نفت ايران [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • حبیبی.سیده فاطمه ارائه مدل عوامل موثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • حجازی.مصطفی واکاوی اثر مؤلفه‌های یادگیری زدایی در سازمان بر توسعه منابع انسانی [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • حسن پور رودبارکی.مریم واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • حسن پور.اکبر طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • حسن پور.اکبر موفقیت مربیگری مدیران؛ موانع و چالش‌ها [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • حسن پور.اکبر طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • حسن زاده بارانی کرد.سودابه ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • حسنی.محمد مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • حسین زاده.علی شناسایی و ارزیابی عوامل موثر فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • حسین قلی زاده.رضوان طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • حسین لو.حمید شناسایی ابعاد و مؤلفه های رفتاری مربیان کارآفرینی [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • حسینی اقبال.عزیزه مربی¬گری الکترونیک: نوآوری مبتنی بر وب [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • حسینی خواه.علی ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی مدیریت اجرایی نفت در شرکت ملی نفت ایران: یک ارزشیابی ترکیبی [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • حسینی ضرابی.حامد بررسی تأثیر ویديوی تعاملی بر میزان مشارکت یادگیرندگان به تفکیک سبک یادگیری آن‌ها [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • حسینی طبقدهی.لیلا مولفه ها و شاخص های الگوی استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • حسینی لرگانی.دکتر سیده مریم امکان‌سنجیِ استقرار رشته برنامه‌درسی محیط کار در دانشگاه‌های ایران [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • حسینی. سید رسول ارائه مدل آموزش کارآفرینانه در صنعت خودروی کشور ( مورد کاوی شرکت ایران خودرو دیزل ) [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • حسینی.سیدحسن طراحی الگوي توسعه منابع انساني ملي با رويكرد پویایی سيستم [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • حسینی.سیدرسول طراحی الگوی توانمند‍‌‌سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • حسینی.محمد علی شناسایی و تببین ابعاد، مولفه ها و شاخص های شایستگی های مدیران و مقایسه با وضعیت موجود سازمان امور مالیاتی کشور [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • حقانی.محمود امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • حقانی.محمود بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • حکاک.محمد ارائه¬ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • حمیدی زاده.علی نیازسنجی برنامه‌های یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • حميدي فر.فاطمه شناسایی و اعتبار یابی ابعاد و مولفه های الگوی آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • حورشیدی.عباس ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • حیدری زاده.زهرا نقش سرمایه فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر ظرفیت یادگیری سازمانی و دانش‌آفرینی کارکنان درمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • حیدریه.سید عبدالله طراحی و ارائه الگوی توسعه منابع انساني با رویکرد جانشین پروری در دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاههای منطقه 9 کشور) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]

خ

 • خرازی.سید کمال عوامل سازمانی زمینه¬ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملي گاز ايران) [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • خرازی.سیدکمال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • خراسانی.اباصلت بررسی عوامل توسعه¬ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه¬ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی) [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • خراسانی.اباصلت شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • خراسانی.اباصلت بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • خراسانی.اباصلت اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • خراسانی.اباصلت آسیب شناسی نظام آموزش منابع انسانی در آموزش عالی: تدوین و اعتباریابی یک الگو [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • خراسانی.اباصلت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مربیگری در سازمان‌ها با رویکرد فراترکیب: ارائه یک الگو [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • خراسانی.اباصلت تدوین الگوی تراز جهانی توسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • خراسانی.اباصلت بررسی تأثیر ویديوی تعاملی بر میزان مشارکت یادگیرندگان به تفکیک سبک یادگیری آن‌ها [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • خراسانی.اباصلت طراحی و اعتباریابی مدلی برای تدوین برنامه توسعه فردی(IDP) در بانک انصار [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • خراسانی.اباصلت شناسایی نتایج و کارکردهای ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه‌ای کارکنان (آموزش عالی و مداوم) [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • خراسانی.اباصلت تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • خراسانی.اباصلت مدل BOM؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • خراسانی.اباصلت نیازسنجی آموزشی پرستاران مراکز درمانی مرتبط با فر‌آیند انتقال خون [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • خراسانی.اباصلت ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران: سنتزپژوهی پژوهش‌ها [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • خراسانی.اباصلت مطالعه اثربخشی دوره‌های مجازی بالندگی هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس اصول علم تعلیم و تربیت [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • خراسانی.اباصلت طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • خراسانی.اباصلت واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • خراسانی.ابوطالب نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت‌های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • خسروی.پرستو ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آژند قشم) [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • خلج قاسم آبادی.محمد بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه موردی از صنعت تلکام [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • خلخالی.علی ارائه مدل جامع مدیریت آموزش، جهت ارتقاء بهره‌وری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانک ملّی ایران [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • خلخالی.علی کاربست مفاهیم دانش مدیریت آموزشی در سیستم‌هـای غیرآموزشی (مورد مطالعه: صنعت چاپ و نشر ایران) [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • خلیل نژاد.شهرام نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 4 تهران) [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • خندان علمداری.صابر شناسایی و مدلیابی عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان¬های نظام مهندسی مبتنی بر رهیافت ترکیبی تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • خنیفر.حسین مدیران عالی آموزش و پرورش: شناسایی شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز و ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی شایستگی ها [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • خنیفر.حسین طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان‌های دولتی : پژوهشی کیفی در آموزش و پرورش [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • خواجه وندی.قاسم شناسایی شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی‌های سازمان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • خورسندی طاسکوه.علی الگوی مفهومی توسعه وتکامل دانشگاه سازمانی [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • خورسندی طاسکوه.علی ارائه چارچوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • خورشیدی.عباس طراحی و اعتباربخشی الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • خوشحال.فاطمه ارائه الگوی توانمند سازی کارکنان نظام اداری برمبنای مولفه های هوشمندی سازمانی و روابط میان فردی سازمانی ( مورد مطالعه صنعت برق استان سیستان و بلوچستان) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • خیاطیان.محمدصادق ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران: سنتزپژوهی پژوهش‌ها [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • خیراندیش.مهدی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]

د

 • دارایی.محمدرضا طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی (مدیران منابع انسانی سازمان های اجرائی استان یزد) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • دانا.دکتر علی ‌واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک‌های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی) [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • دانش فرد.کرم الله آسیب‌ها، راهکارها و مدلی برای نظام آموزش کارکنان گمرک ج. ا. ایران [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • دانش فرد.کرم الله اعتباریابی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • دانش فرد.کرم اله ارائه مدلی برای توسعه منابع انسانی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب: یک پژوهش کیفی [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • دانشمند.بدرالسادات عناصر و مزایای روش بازی‌گونه‌سازی در آموزش با رویکرد فراتحلیل [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • دانشمندی.دکتر سمیه واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • دانشمندی.دکتر سمیه مطالعه عوامل تأثیرگذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • داودی.رسول شناسایی ابعاد و مؤلفه های نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره ی ابتدایی [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • درانی.کمال طراحی الگوی تربیت مدیر برای آینده [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • درخشان.مژگان آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی) [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • درزیان رستمی.حسن تعیین شاخص‌های مربیگری عملکرد و طراحی مدل مربیگری مدیران در صنعت پتروشیمی [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • دعایی. حبیب الله ارائه الگوی جذب منابع انسانی با رویکرد توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • دلاور.علی تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • دلاور.علی ‌واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک‌های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی) [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • دلاور.علی طراحی و اعتباریابی الگوی داربست سازی پویای رایانه‌ای در آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • دلخوش کسمایی.ابوالقاسم طراحی الگوی توسعه مدیران مدارس براساس رویکرد شایستگی محور (مورد مطالعه : مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران) [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • دلخوش کسمایی.ابوالقاسم ارائه مدل بالندگی منابع انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه و امور اجتماعی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • دلگشایی.یلدا شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک در بانک مسکن [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • دمیرچی.مرضیه طراحی الگوی توانمند‍‌‌سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • دوستی الوانق.مرجان واکاوی ادراکات معلمان پیرامون آموزش ضمن خدمت مجازی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • دهقان دهنوی.محمدعلی ‌واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک‌های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی) [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • دهقان نجم‌آبادی.منصور بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • دهقانان.حامد مرور نظام مند مفهوم و نظریات توسعه منابع انسانی انتقادی [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • دهقانی نیری.مرضیه بررسی تاثیر بهره وری دانش بر توانمندسازی کارکنان در شرکت بیمه [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • دهقانی.مرضیه شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره‌های آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • دهگان.محمود شناسایی شاخص‌های شایستگی افراد مدیر در شرکت‌های مختلف شهرداری تهران [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • دیبا.طلعت تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی) [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • دیبا.طلعت آسيب شناسي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني : مورد سازمان بيمه اي [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • دیبایی صابر.محسن شناسایی و اولویت بندی روش های یادگیری غیررسمی معلمان دوره اول متوسطه [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]

ذ

 • ذوالفقاری زعفرانی.رشید واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]

ر

 • رازقی.علی محمد بررسی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعۀ مهارت‌های نوآوری و کارآفرینی در نظام‌‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان؛ مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال کشور [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • رانور.سوگل تدوین الگوی تراز جهانی توسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • ربیعی.علی ارائه چارچوب استراتژيك آموزش و بهسازي سازماني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • رجب پور.ابراهیم شناسایی پیش نیازهای اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • رجب پور.ابراهیم ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازي سرمايه¬هاي دانشي با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • رجب پور.ابراهیم مربی¬گری الکترونیک: نوآوری مبتنی بر وب [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • رجبی پور میبدی.علیرضا واکاوی اثر مؤلفه‌های یادگیری زدایی در سازمان بر توسعه منابع انسانی [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • رحمانی.محمدنور شناسایی عوامل مؤثر بر بهسازی اعضای هیئت علمی با رویکرد کارآفرینی ‏ ‏(مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان) ‏ [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • رحمتی.سارا ارزیابی فرایند استعدادپروری در واحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • رحیمی.زهرا نیازسنجی آموزشی کارکنان دادگستری شهرستان زابل برمبنای تحلیل شایستگی ها [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • رحیمی.سمیه مطالعه اثربخشی دوره‌های مجازی بالندگی هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس اصول علم تعلیم و تربیت [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • رحیمی.سمیه شناسایی نتایج و کارکردهای ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه‌ای کارکنان (آموزش عالی و مداوم) [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • رحیمی.فرج اله تبیین الگوی چندسطحی پیامدهای مربیگری سازمانی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • رحیمیان.حمید ارائه چارچوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • رحیمیان.حمید بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشيمي با تکنيک فرایند سلسله مراتبی گروهي [ دوره2, شماره 6 - پاییز سال 1394]
 • رحیمیان.حمید راهبردهاي آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • رحیمیان.حمید تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • رحیمیان.حمید ارائه الگوی برنامه توسعه فردی(PDP)مدیران مدارس دوره ابتدایی [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • رحیمیان.حمید جانشین‌پروری با رویکرد جذب و توسعه استعدادهای دانشگاهی در شرکت‌های مهندسی: یک مطالعه فراترکیب [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • رحیمیان.نظام الدین نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت‌های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • رسایی فرد.رسول مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی: جریان‌های فکری و آموخته‌های کاربردی [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • رسته‌مقدم.آرش آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • رسولی پرشکوه.آزاده ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد تحول‌گرایانه (مطالعه فراتركيب) [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • رسولی.اسحق طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی تهران) [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • رسولی.رضا طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی (مدیران منابع انسانی سازمان های اجرائی استان یزد) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • رسولی.عطیه بررسی تأثیر برنامه¬های آموزشی کارمندیاری بر تعادل کار– خانواده در بانک رفاه [ دوره2, شماره 5 - تابستان سال 1394]
 • رشادت جو.حمیده تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) در شرکت کانی کاوان [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • رشادت جو.حمیده شناسایی ابعاد و مؤلفه های نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره ی ابتدایی [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • رشیدی.زینب طراحی و اعتباریابی الگوی داربست سازی پویای رایانه‌ای در آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • رضاعلیزاده.محمدباقر ارائه مدلی برای توسعه منابع انسانی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب: یک پژوهش کیفی [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • رضاعلیزاده.محمدباقر اعتباریابی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • رضایی زاده.مرتضی بررسی تأثیر ویديوی تعاملی بر میزان مشارکت یادگیرندگان به تفکیک سبک یادگیری آن‌ها [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • رضایی مقدم.لیلا توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA) [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • رضاییان.علی شناسایی عوامل فردی موثر بر شایستگی تحمل ابهام با رویکرد تحلیل مضمون؛ گامی در جهت توسعه رهبران [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • رضائیان.علی شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • رضائیان.علی شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • رضائیان.علی شناسايي موانع نوآوري سازماني در سازمان آموزش شركت ملي نفت ايران [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • رضائی‌زاده.مرتضی آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • رضائی‌زاده.مرتضی شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • رضائی‌زاده.مرتضی شناسایی نتایج و کارکردهای ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه‌ای کارکنان (آموزش عالی و مداوم) [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • رضائی‌زاده.مرتضی مطالعه اثربخشی دوره‌های مجازی بالندگی هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس اصول علم تعلیم و تربیت [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • رضوی سعیدی.سید رضا طراحی الگوی شایستگی های مدیران میانی در شهرداری تهران و اعتبار بخشی آن با مدل معادلات ساختاری [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • رضوی سعیدی.سید رضا ارائه الگوی شایستگی های مدیران در سازمان های پیچیده [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • رضوی.عاطفه طراحی مدل شایستگی مدیران آموزش مراکز آموزش عالی با رویکرد مهارت‌های حرفه‌ای (مورد مطالعه: دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • رفیعی نژاد. خجسته سنتزپژوهی شاخص ها و مؤلفه های فرهنگ یادگیری مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • رفیعی. علی بررسی فقدان یا ضعف انگیزه کارمندان بر حضور فعال و هدفمند در کلاس های آموزشی ضمن خدمت سازمانهای دولتی: ارائه الگوی تفکر بر اساس نظریه زمینه ای [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • رمضان پور.انسیه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • رمضانیان فهندری.هادی طراحی مدل عوامل حیاتی موفقیت در آموزش منابع انسانی [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • روح الهی.احمدعلی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • روحانی راد.شاهین تحلیل مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 5 ساله (1397-1393) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • روحانی.سعید کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • روحانی.سعید تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • روحی عیسی لو.محمد طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی تهران) [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • رودی.محمد تقی شناسایی عوامل و راهکارهای مؤثر بر موفقیت برنامه های توسعه و بهسازی اعضای هیئت علمی [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • روشن.سیدعلیقلی تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه های نفتی ایران [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • روضه.طاهره طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • رومیانی.یونس طراحی و اعتباریابی الگوی استعدادیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای بر اساس راهبردهای توسعه منابع انسانی (مورد: دانشگاه لرستان) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • ریخته گرزاده.سید مرتضی تأثیر استفاده از بازی¬وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مدیریت مشارکتی شرکت نفت و گاز پارس استان تهران [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • رئیسی.محمدرضا آموزش و توسعه رهبری تحول‌گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]

ز

 • زارع مهرجردی. فرزانه ارائه مدلی برای پرورش و توسعه شایستگی‌های مدیران بازاریابی بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • زارع.حمید ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد تحول‌گرایانه (مطالعه فراتركيب) [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • زارع.سعیده اعتبار سنجی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار مبتی بر دانش [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • زارعی زوارکی.اسماعیل طراحی و اعتباریابی الگوی داربست سازی پویای رایانه‌ای در آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • زارعی متین.حسن ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد تحول‌گرایانه (مطالعه فراتركيب) [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • زارعی.رضا تبیین الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • زارعی.رضا ارائه مدل عوامل موثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • زاهدی.حسین طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • زاهدیان.مرجان مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش "کارآموزی الکترونیکی"، "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • زاهدیان.مرجان مقایسه سطوح سه گانه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی) [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • زراعت پیشه.هادی تعیین شاخص‌های مربیگری عملکرد و طراحی مدل مربیگری مدیران در صنعت پتروشیمی [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • زرجو.شبنم بررسی تاثیر مثلث تاریک شخصیت بر پنهان‌سازی دانش با نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اساتید دانشگاه تهران) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • زمانی طبقدهی. عباس مولفه ها و شاخص های الگوی استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • زمانی مقدم.افسانه ارائه مدلی برای توسعه شایستگی های مربی¬گری مدیران آموزش مناطق 22 گانه شهرداری تهران [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • زمانی مقدم.افسانه طراحی و تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران (مورد مطالعه: شرکت های همراه اول، ایرانسل و رایتل) [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • زمانی مقدم.افسانه زمانی مقدم طراحی و تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران (مورد مطالعه: شرکت های همراه اول، ایرانسل و رایتل) [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • زمانی.هادی آسیب‌شناسی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی¬محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه¬ای خوزستان) [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • زمانیان.علی رضا خوشه‌بندی مدیران صنعت گاز ایران و اولویت‌بندی شایستگی‌های مدیران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی با رویکرد هوش مصنوعی [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • زمانیان.علی رضا طراحی الگوی شایستگی محوری مدیران صنعت گاز ایران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی (EFQM) به روش هوش مصنوعی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • زیرک.مهدی شناسایی و ارزیابی عوامل موثر فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • زیرک.مهدی سنتزپژوهی شاخص ها و مؤلفه های فرهنگ یادگیری مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • زیرک.مهدی طراحي الگوی شایستگی های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • زیرک.مهدی طراحی مدل عوامل حیاتی موفقیت در آموزش منابع انسانی [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • زین آبادی.حسن رضا خاستگاه‌هاي كسب شایستگی‌های حرفه‌اي معلمان ؛ تبيين مدل یادگیری غیررسمی [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]

س

 • ساده.احسان ارائه الگوي شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • ساده.احسان ارائه الگوي بين‌المللي‌سازي آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • ساعدی. رسول بررسی و کشف اصول و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی: پژوهش آمیخته [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • سامری.مریم ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • سایه وند.زهرا شناسایی ویژگی ها و مهارت های معلم کارآفرین با رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • سبحانی نژاد.مهدی عوامل سازمانی زمینه¬ساز انتقال یادگیری به محیط کار (مطالعه موردی؛ شرکت ملي گاز ايران) [ دوره3, شماره 9 - تابستان سال 1395]
 • سبك رو.مهدي تحلیل مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 5 ساله (1397-1393) [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • ستاردباغی.علیرضا خاستگاه‌هاي كسب شایستگی‌های حرفه‌اي معلمان ؛ تبيين مدل یادگیری غیررسمی [ دوره6, شماره 23 - زمستان سال 1398]
 • ستوده.علی ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]
 • سجادی.رضا بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه موردی از صنعت تلکام [ دوره6, شماره 20 - بهار سال 1398]
 • سجادی.سید محمدتقی آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش در آموزشهای ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • سجادی.سید محمدتقی آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش در آموزشهای ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • سجادی.سید محمدتقی آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش در آموزشهای ضمنخدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • سراجی.دکتر فرهاد توسعه یادگیری ترکیبی در بانک¬های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام¬¬های یادگیری الکترونیکی [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • سرگلزایی. علیرضا ارائه الگوی توانمند سازی کارکنان نظام اداری برمبنای مولفه های هوشمندی سازمانی و روابط میان فردی سازمانی ( مورد مطالعه صنعت برق استان سیستان و بلوچستان) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • سعادت طلب.آیت تأثیر جانشین‌پروری بر انتقال دانش در آموزش عالی با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین (مورد مطالعه: دانشگاه خوارزمی) [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • سعادت.وجیهه شناسایی عوامل فردی موثر بر شایستگی تحمل ابهام با رویکرد تحلیل مضمون؛ گامی در جهت توسعه رهبران [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • سعادتی‌ تبار.فهیمه بررسی میزان رضایت ذی‌نفعان از فرایند آموزش ضمن‌خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • سفیدگران.بهارک تبیین الگوي تدوین برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • سلاجقه.سنجر تبیین روابط متقابل بین توانمندسازی روانی، هوش معنوی کارکنان وکاهش حوادث و سوانح شغلی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • سلاجقه.سنجر بررسی تأثیر آموزش بر استراتژیهای منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه ای توسعه حرفه ای و تسهیم دانش [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • سلاجقه.سنجر الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری: رویکردی برای توسعه منابع انسانی سازمان [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • سلاله نوری (نوری).علاء شناسایی عوامل پدیداری و شرايط زمينه‌اي یادگیری حین کار معلمان [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • سلطانی.اصغر تحلیل دوره¬های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان بر اساس مدل سوات [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • سلطانی.ایرج تعیین میزان انطباق شایستگی‌های متولیان منابع انسانی شرکت‌های تولیدی و صنعتی با الگوی شایستگی‌های اولریش (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه) [ دوره1, شماره 2 - پاییز سال 1393]
 • سلیمی.قاسم نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • سلیمی.قاسم طراحی چارچوب مدل آموزشی ارشادگری برخط مبتنی بر تسهیم دانش برای آموزش مشاغل کلیدی حمل و نقل ریلی کشور [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • سلیمی.قاسم آسیب‌شناسی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی¬محور (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه¬ای خوزستان) [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • سلیمی.مهتاب اعتبار سنجی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار مبتی بر دانش [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • سليمي نمين.سارا شناسایی ویژگی ها و مهارت های معلم کارآفرین با رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • سوفی نیارکی.سیما ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • سهرابی.طهمورث مطالعه نقش مديريت دانش در يادگيري تكنولوژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • سیدجوادین.سید رضا شناسایی شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی‌های سازمان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • سیدعباس زاده.میرمحمد مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • سیدمیرزا.الهه بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [ دوره5, شماره 19 - زمستان سال 1397]
 • سیروس.محمد کاوه شناسایی شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی‌های سازمان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • سیفی حسین‌آبادی.مهسا ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی مدیریت اجرایی در شرکت ملی گاز ایران براساس مدل کرک پاتریک [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]

ش

 • شاطری.کریم شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • شاطری.کریم شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • شاطری.کریم شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • شاطری.کریم ارزیابی وضعیت موجود دوره‌هاي آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره‌هاي آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور) [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • شافعی.بنفشه ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) [ دوره7, شماره 24 - بهار سال 1399]
 • شافعي.رضا طراحي مدل بازاریابی و تبليغات مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • شاکر اردکانی.محمد طراحی مدل نیمرخ شایستگی سرمایه انسانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب سرویس حامی) [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • شاکری.رویا بکارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه الگوی پیامدهای یادگیری زدایی در سازمان [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • شاکری.رؤیا صنعت نسل 4؛ تدوین الگوی شایستگی حرفه¬ای مدیران کیفیت [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • شامی زنجانی.مهدی کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی [ دوره1, شماره 1 - تابستان سال 1393]
 • شامی زنجانی.هانیه ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط‌های کاری (مورد مطالعه: ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • شانیان.احمد طراحي مدل بازاریابی و تبليغات مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • شاه حسینی.محمدعلی تبیین الگوي تدوین برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري [ دوره5, شماره 18 - پاییز سال 1397]
 • شاه محمدی.نیره طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی (مورد مطالعه : گروه خودرو سازی سایپا) [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • شاهوردی.راضیه مطالعه اثربخشی دوره‌های مجازی بالندگی هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس اصول علم تعلیم و تربیت [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • شایانی.فریده شناسایی راهکارهای اجرا و بهبود آموزش کارکنان با استفاده از رویکرد گيميفيکيشن [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • شبگو منصف.سید محمود تبیین شایستگی‌های نیروی انسانی با رویکرد بازاریابی خدمات آموزشی (یک مطالعه فراتحلیل) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • شبیری.سید محمد شناسایی و اولویت‌بندی موانع بهره‌مندی موثر از مکانیسم‌های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی [ دوره6, شماره 21 - تابستان سال 1398]
 • شجاع.کلثومه ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • شجاعی.سامره ارائه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی مبتنی بر معنویت در محیط کار [ دوره9, شماره 32 - بهار سال 1401]
 • شرف.زینب بررسی و آسیب شناسی آموزش های سازمانی مهندسان صنعت آب و برق برمبنای الگوی (ADDIE) [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • شریعتمداری.مهدی ارزیابی رضایتمندی کارکنان از دوره‌های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ (مطالعه موردی گروه شرکت‌های توربوکمپرسورنفت) [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • شریف زاده.فتاح طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • شریفان.گل نوش شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی‌گری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس [ دوره5, شماره 16 - بهار سال 1397]
 • شریفی بلو. زهرا شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی محیط کار در سازمان¬های کسب و کار (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دريانوردي) [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • شریفی سده.محراب تدوین استراتژی¬های مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • شریفی.اصغر طراحی مدل توسعه شایستگی های مدیران شهرداری تهران (با رویکرد ترکیبی) [ دوره10, شماره 38 - پاییز سال 1402]
 • شریفی.رضا تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران [ دوره4, شماره 15 - زمستان سال 1396]
 • شریفی.مهدی ارائه ی الگوی توسعه ی کارکنان مبتنی بر رویکرد شناختی در صنایع خلّاق فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • شریفی.ناصر شناسایی شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی‌های سازمان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • شعبانی.مرضیه ارائه الگوي شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران [ دوره8, شماره 30 - پاییز سال 1400]
 • شعری آناقیز.صابر نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت‌های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • شفیع پور مطلق.فرهاد واکاوی خردمندی به منظور توسعه آن در کارکنان آموزشی و ارائه مدل [ دوره9, شماره 33 - تابستان سال 1401]
 • شفیعی سروستانی.مریم طراحی چارچوب مدل آموزشی ارشادگری برخط مبتنی بر تسهیم دانش برای آموزش مشاغل کلیدی حمل و نقل ریلی کشور [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • شفيقيان.هومن شناسایی عناصر الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی) [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • شکر.ایمان طراحی الگوی شایستگی‌های تخصصی و ارائه دوره‌های آموزشی رؤسای دانشکده‌ها: مطالعه موردی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 31 - زمستان سال 1400]
 • شکرچی زاده.احمد رضا نقش عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران (مطالعه موردی: شرکت‌های پیمانکاری شهرداری اصفهان) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • شکرچیان خوزستانی.محمد نقش عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران (مطالعه موردی: شرکت‌های پیمانکاری شهرداری اصفهان) [ دوره9, شماره 35 - زمستان سال 1401]
 • شمس مورکانی.غلامرضا شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مربیگری در سازمان‌ها با رویکرد فراترکیب: ارائه یک الگو [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • شمس مورکانی.غلامرضا آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی) [ دوره4, شماره 12 - بهار سال 1396]
 • شمس مورکانی.غلامرضا آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر) [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • شمس مورکانی.غلامرضا آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر) [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • شمس مورکانی.غلامرضا آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر) [ دوره2, شماره 7 - زمستان سال 1394]
 • شمس مورکانی.غلامرضا شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران [ دوره4, شماره 14 - پاییز سال 1396]
 • شمس مورکانی.غلامرضا ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی مدیریت اجرایی در شرکت ملی گاز ایران براساس مدل کرک پاتریک [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • شمس مورکانی.غلامرضا آسیب شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون) [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • شمس مورکانی.غلامرضا ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران: سنتزپژوهی پژوهش‌ها [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • شمس مورکانی.غلامرضا آسیب شناسی نظام آموزش منابع انسانی در آموزش عالی: تدوین و اعتباریابی یک الگو [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • شهرابی فراهانی.امیر راهبرد مدیریت کارراهه شغلی در توسعه منابع انسانی [ دوره7, شماره 26 - پاییز سال 1399]
 • شیخ الاسلامی کندولوسی.نادر بررسی تاثیر بهره وری دانش بر توانمندسازی کارکنان در شرکت بیمه [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • شیخی.ایوب الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری: رویکردی برای توسعه منابع انسانی سازمان [ دوره10, شماره 37 - تابستان سال 1402]
 • شیرزاد کبریا.بهارک ارائه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آژند قشم) [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • شیرزاد کبریا.بهارک شناسایی و اعتبار یابی ابعاد و مولفه های الگوی آموزش الکترونیکی مدیران بانک تجارت [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • شیرودی.آرمیتا تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی [ دوره6, شماره 22 - پاییز سال 1398]

ص

 • صادقی تبار.میترا ارائه الگوی ساختاری خودتوسعه‌ای حرفه‌ای اعضای هیأت علمی [ دوره9, شماره 34 - پاییز سال 1401]
 • صادقی.احمدعلی شناسایی و تببین ابعاد، مولفه ها و شاخص های شایستگی های مدیران و مقایسه با وضعیت موجود سازمان امور مالیاتی کشور [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • صادقی.عباس رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی در کارشناسان اداری وآموزشی دانشگاه گیلان [ دوره2, شماره 4 - بهار سال 1394]
 • صالحی صدقیانی.جمشید نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت‌های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • صالحی عمران.ابراهیم ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی [ دوره3, شماره 10 - پاییز سال 1395]
 • صالحی عمران.ابراهیم ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • صالحی.رضا تبیین الگوی چندسطحی پیامدهای مربیگری سازمانی [ دوره7, شماره 25 - تابستان سال 1399]
 • صالحی.کیوان نرخ انتقال یادگیری: چارچوبی نوآورانه برای ارزشیابی اثربخش برنامه های آموزشی [ دوره7, شماره 27 - زمستان سال 1399]
 • صالحی.کیوان شناسایی موانع اجرای بهینه نیازسنجی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن [ دوره10, شماره 36 - بهار سال 1402]
 • صالحی.کیوان بازنمایی موانع و چالش‌های رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی [ دوره4, شماره 13 - تابستان سال 1396]
 • صالحی.محمد شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش‌های مرسوم [ دوره5, شماره 17 - تابستان سال 1397]
 • صالحی.محمد بررسی شکاف بین عملکرد موجود و مطلوب کارکنان به منظور استقرار بهسازی عملکرد انسانی در سازمان تامین اجتماعی [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • صالحی.مسلم تبیین الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • صائمیان.دکتر آذر شناسایی عوامل موثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1393]
 • صحرانورد نشتیفان.یونس طراحی الگوی توسعه حرفه¬ای مدیران با رویکرد داده¬بنیاد: پژوهشی کیفی در آموزش¬وپرورش [ دوره10, شماره 39 - زمستان سال 1402]
 • صحرائی بیرانوند.مهدی ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران: سنتزپژوهی پژوهش‌ها [ دوره8, شماره 28 - بهار سال 1400]
 • صداقت.مائده ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران [ دوره3, شماره 11 - زمستان سال 1395]
 • صدوقی.حسن مدل ساختاری توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال 1400]
 • صدیق اورعی.غلامرضا بررسی فقدان یا ضعف انگیزه کارمندان بر حضور فعال و هدفمند در کلاس های آموزشی ضمن خدمت سازمانهای دولتی: ارائه الگوی تفکر بر اساس نظریه زمینه ای [ دوره11, شماره 40 - بهار سال 1403]
 • صفایی موحد.سعید تدوین برنامه توسعه حرفه‌ای کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران: یک پژوهش کیفی [ دوره3, شماره 8 - بهار سال 1395]
 • صفایی موحد.سعید تأثیر استفاده از بازی¬وارسازی بر انگیزش و یادگیری کارکنان در دوره آموزشی مدیریت مشارکتی شرکت نفت و گاز پارس استان تهران [ دوره</