لیست مقالات موضوع الگوهای تدوین برنامه های توسعه فردی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مدل ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران)
   خدایار  ابیلی ابراهیم مزاری جواد پورکریمی
   پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی معادلات ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه تهران بوده است. برای این منظور از روش پژوهش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاهی دانشگاه تهران به تعداد حدود 524 نفر بوده است. نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری ط چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی معادلات ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه تهران بوده است. برای این منظور از روش پژوهش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاهی دانشگاه تهران به تعداد حدود 524 نفر بوده است. نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب، و جدول مورگان 217 نفر از مدیران دانشگاهی انتخاب شدند. منظور از مدیران دانشگاهی در پژوهش حاضر، مدیران گروه‌های آموزشی، معاونین و رؤسای دانشکده‌ها، مدیران کل، معاونین و رؤسای دانشگاه بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته با پایایی(97/0=α) استفاده شد که 56 مؤلفه را در قالب 112 سؤال مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داده است که عوامل زمینهای فردی با ضریب مسیر (97/0=γ)، بر فرایند خودتوسعهای رهبران دانشگاهی تأثیرگذار بوده است. فرایند خودتوسعهای نیز با ضریب مسیر(92/0=β) بر راهبردهای خودتوسعهای تأثیرگذار بوده است. همچنین راهبردها بر دستاوردهای خودتوسعهای با ضریب مسیر (91/0=β) تأثیرگذار بوده است. با این وجود، در پژوهش حاضر، عوامل زمینهای سازمانی با ضریب مسیر (09/0=γ) بر فرایند خودتوسعهای رهبران دانشگاهی تأثیرگذار نبوده است با این وجود در بسیاری از پژوهش‌ها عوامل زمینهای سازمانی در خودتوسعهای نقش مؤثری داشته است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی
   فرنوش اعلامی اباصلت خراسانی حامد کمالی آرمیتا شیرودی
   پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کمی و با بهره گیری از روش پیمایش، درصدد تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی بوده است. بدین منظور از میان 850 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تعداد270 عضو بعنوان حجم نمونه تعیین و در چارچوب ن چکیده کامل
   پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کمی و با بهره گیری از روش پیمایش، درصدد تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی بوده است. بدین منظور از میان 850 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تعداد270 عضو بعنوان حجم نمونه تعیین و در چارچوب نمونه گیری طبقه ای نسبی قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه فوق به وسیله صاحب نظران امر مورد تائید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کورنباخ .89 محاسبه شد. ضمن آنکه داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که میزان برخورداری اعضای هیأت علمی از نیازهای توسعه حرفه ای پژوهشی، آموزشی، فردی، سازمانی و اخلاقی در سطح بالایی گزارش شده است، لیکن عملکرد مدیریت منابع انسانی تنها در رفع نیازهای توسعه حرفه ای آموزشی در حد مطلوب گزارش شده است و در رفع سایر نیازها در سطح نامطلوبی گزارش شده است. بنابراین شکاف اساسی میان نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی با عملکرد مدیریت منابع انسانی در رفع این نیازها قابل مشاهده است. چنین شکافی ضرورت تغییر و اصلاح رویه نظام مدیریت منابع انسانی در نیازسنجی و برنامه ریزی توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی را یادآور می شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - خاستگاه‌هاي كسب شایستگی‌های حرفه‌اي معلمان ؛ تبيين مدل یادگیری غیررسمی
   حسن رضا  زین آبادی علیرضا ستاردباغی حسین عباسیان بیژن عبدالهی
   توسعه همه جانبه تعلیم و تربیت در هر کشوری در گرو معلمان حرفه‌ای است ؛ یکی از روش‌های مؤثر در پرورش حرفه‌ای معلمان بهره‌گیری ایشان از یادگیری‌های غیررسمی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی روش‌های یادگیری غیررسمی معلمان مدارس متوسطه است . پژوهش حاضر ب چکیده کامل
   توسعه همه جانبه تعلیم و تربیت در هر کشوری در گرو معلمان حرفه‌ای است ؛ یکی از روش‌های مؤثر در پرورش حرفه‌ای معلمان بهره‌گیری ایشان از یادگیری‌های غیررسمی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی روش‌های یادگیری غیررسمی معلمان مدارس متوسطه است . پژوهش حاضر به لحاظ هدف ، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی ، کاربردی – توسعه ای و یک مطالعه توصیفی تحلیلی است . در این پژوهش از رويكرد ترکیبی استفاده گردید. در بخش کیفی با استفاده از روش اكتشافي ضمن کدگذاری باز و محوری به شناسایی روش‌ها و شیوه یادگیری غیررسمی و در بخش کمّی نیز با استفاده از روش پیمایش به شناخت وضعیت موجود شيوه‌هاي يادگيري غيررسمي معلمان پرداخته شد . در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه¬ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند(گلوله برفي) و از روش بازآزمون و توافق درون‌موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه¬های انجام گرفته و در بخش کمی برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 0.90 به دست آمد . 349 معلم به عنوان حجم نمونه به روش تصادفي‌خوشه‌اي‌چند‌مرحله‌اي و با استفاده از فرمول تعيين حجم‌کوکران از جـامعه آماری(3724 نفر) برآورد شد . بر اساس یافته های پژوهش 16 روش كسب شايستگي‌ها ، شناسایی که در قالب 5 طبقه تقسیم بندی گردید که عبارتند از : مباحثه با دیگران ( شامل مؤلفه‌های استنباط از اظهار‌دیگران- يادگيري از طريق بحث‌ها‌و‌گفتگو- پیام‌های کلامی غیررسمی ) ، تعامل با همتايان ( شامل مؤلفه‌های پروژه‌های‌گروهی- فعالیت با دیگران- تسهیم تجارب- طوفان فکری ) ، رفتار( شامل مؤلفه‌های تقلید از دیگران- استنباط از رفتار دیگران- رفتار غیر بیانی تحسین برانگیز- رفتار غیر بیانی الزام آور ) ، فضای مجازی( شامل مؤلفه‌های جستجوی اینترنت- حضور در شبکه های اجتماعی ) و تجربه ( شامل مؤلفه‌های آزمون و خطا حین تدریس- حضور در محافل علمی خارج از مدرسه- بازخورد تدریس در کلاس ) . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مدل LRTCI ؛ رهيافتي در استقرار نظام برنامه توسعه فردي در سازمان‌ها
   کورش فتحی واجارگاه فيروز نوري كلخوران
   برنامه توسعه فردي يكي از ابزارها مهم در راهبري توسعه منابع انساني همواره يكي از حوزه‌هاي جذاب آموزش و توسعه منابع انساني مي‌باشد و توسعه مدل‌ها و الگوهاي عملياتي در اين بخش از نيازمندي‌هاي مديريت آموزش و توسعه منابع انساني است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی براي اس چکیده کامل
   برنامه توسعه فردي يكي از ابزارها مهم در راهبري توسعه منابع انساني همواره يكي از حوزه‌هاي جذاب آموزش و توسعه منابع انساني مي‌باشد و توسعه مدل‌ها و الگوهاي عملياتي در اين بخش از نيازمندي‌هاي مديريت آموزش و توسعه منابع انساني است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی براي استقرار و تدوين برنامه توسعه فردي در سطح سازمان‌هاي پيشرو مي‌باشد. رویکرد پژوهش پيش روي كيفي و روش مورد استفاده در آن مبتني پژوهش نظریه‌ای مي‌باشد. برای شناسایی عناصر مدل از روش مصاحبه با متخصصين استفاده گرديد و پس از آن براي تثبيت عناصر از روش گروه‌هاي اسمي بهره برده شد. در نهايت براي انسجام‌بخشي به داده‌ها در قالب يك مدل و تعیین ارتباط عناصر از نرم‌افزار الگوسازي ساختاري تفسیري (ISM) استفاده گرديد. شرکت‌کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه‌ها با روش کدگذاری باز و محوري سازماندهی شدند و داده‌ها مبتني بر تحليل مضمون طبقه‌يندي شدند و مضامين و مقوله‌هاي مورد نظر به عنوان ورودي جلسات مديريتي تعاملي (با رويكرد گروه‌هاي اسمي) وارد فرآيند مدل‌سازي شدند. براساس ديدگاه اجماعي و سازماندهي انجام شده، مدل به دست آمده در پنج بخش اصلي با عناوين مشروعيت بخشي نهادي (L)، الزامات و زيرساخت‌هاي مالي، اعتباري و مقرراتي (R)، الزامات و زيرساخت هاي فني (T)، گردآوري باليني اطلاعات سند برنامه توسعه فردي (C) و اجرا و بهينه سازي سيستم توسعه فردي (I) معرفي مي‌شود. براي تسهيل در امر نامگذاري مدل سر واژه عناصر كليدي با هم تركيب شدند و مدلي موسوم به LRTCI بعنوان مدلي جامع و رهيافتي در استقرار نظام‌هاي توسعه فردي در مقاله معرفي گرديد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - شناسایی عناصر الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی)
   هومن شفيقيان نادرقلی قورچیان مهدي باقري
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده¬ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیت اجرا، توصیفی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبرگان و چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده¬ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیت اجرا، توصیفی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبرگان و مطلعین کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شد. برای گردآوری داده¬ها از روش کتابخانه¬ای(سندکاوی) و روش میدانی(مصاحبه و دلفی) استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار یافته¬ها از مصاحبه با افراد کانونی و تکنیک¬های اشباع نظری، رویه¬هاي ویژه کدگذاری و برای تعیین روايي از تکنیک¬های جمع¬آوری داده¬ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد. در نهایت برای تحلیل داده¬ها از تکنیک کدگذاری نظری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی دارای 8 بعد، 27 مولفه و 83 شاخص است که اجزای مدل پارادایمی نهایی عبارتند از: شرایط علی(محیط آموزشی)؛ شرایط مداخله¬گر(ویژگیهای شایستگی محور یادگیرندگان)؛ بستر و زمینه حاکم(زمینه-سازی فرایند آموزش)؛ مقوله محوری(آموزش مبتنی بر شایستگی)؛ راهبردها(تدوین مدل شایستگی و...)؛پیامدها(آموزش¬های اثربخش، تمایل به خودتوسعه¬ای و ...). جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان‌های دولتی : پژوهشی کیفی در آموزش و پرورش
   حسین خنیفر صلاح الدین ابراهیمی فائزه  محمداسمعیلی بهمن غلامی
   مدیران لازم¬ست از قابلیت¬ها و توانایی¬های برخوردار باشند که منجر به عمکلرد موفق آنها شود که نه تنها نیازهای داخلی را پاسخ دهند بلکه بتوانند نیازهای بیرونی را نیز هدایت کنند. و در هر جامعه¬ای نظام آموزشی بخش مهم و حائز اهمیتی بشمار می¬رود. این نهاد، زمینه¬ساز رشد و توسعه چکیده کامل
   مدیران لازم¬ست از قابلیت¬ها و توانایی¬های برخوردار باشند که منجر به عمکلرد موفق آنها شود که نه تنها نیازهای داخلی را پاسخ دهند بلکه بتوانند نیازهای بیرونی را نیز هدایت کنند. و در هر جامعه¬ای نظام آموزشی بخش مهم و حائز اهمیتی بشمار می¬رود. این نهاد، زمینه¬ساز رشد و توسعه فکری و زمینه¬ساز بلوغ و تحقق ظرفیت-های انسانی است. بنابراین مدیران آموزش¬وپرورش باید از شایستگی¬های لازم برای انجام موفقیت¬آمیز این مهم، برخوردار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف تدوين الگوی توسعه شایستگی¬های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان¬های دولتی با تأکید بر مدیریت اسلامی در آموزش¬وپرورش طراحي شد. برای انجام پژوهش از برای انجام پژوهش از رويکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی و با روش گرانددتئوری استفاده گرديد. جامعه پژوهش، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی و مدیریت اسلامی در آموزش¬و¬پرورش بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با 19 نفر از آنها مصاحبه شد. ابزار پژوهش مصاحبه نيمه¬ساختاريافته بود. برای تجزیه و تحلیل یافته¬های کیفی از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد "توسعه شایستگی¬های اسلامی و توسعه شایستگی¬های رهبری و مدیریتی" به عنوان مقوله محوری، "جانشین¬پروری، ارزیابی مستمر، آموزش و یادگیری مستمر و مدیریت استعداد" به عنوان شرایط علی، " یادگیرنده¬محور بودن سازمان (سازمان یادگیرنده)، عدالت¬گرایی در گزینش، انتصاب و ارتقا، برنامه¬ریزی و برنامه¬محوری و توسعه کارراهه شغلی" به عنوان راهبردها، مقوله¬های " فرهنگ سازماني و گروه کارکنان" به عنوان بستر، " نگرش اسلامی به مدیریت و منابع انسانی و ساختار سازمانی" به عنوان شرایط مداخله‌گر مطرح شدند و توسعه شایستگی¬های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان¬های دولتی می¬تواند پیامدهای مثبت فردی و سازمانی در آموزش¬و¬پرورش داشته باشد. اگر مديران آموزش¬و¬پرورش با استفاده از شایستگی‌ها و بر اساس الگوی مناسب اسلامی ایرانی توسعه یابند، و داراي دانش و مهارت کافي باشند، سازمان با بالا بردن روحيه کارکنان و ايجاد انگيزه کار و فعاليت در آن‌ها قادر خواهد بود هدف‌های سازمان را با صرف منابع کم‌تر و کيفيت بهتر تحقق بخشد و بهره‌وری سازمان را افزايش دهد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مدل ساختاری توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران
   حسن صدوقی محمود ابوالقاسمی سیف اله فضل الهی قمشی
   پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری توسعه فردی مدیران مخابرات ایران انجام شده است. توسعه فردی رویکردی مؤثر در توسعه نظام‌مند و توانمندسازی مدیران است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است که، روابط اجزای مدل بررسی می شود. جامعه پژوهش شامل مدیران مخابرا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری توسعه فردی مدیران مخابرات ایران انجام شده است. توسعه فردی رویکردی مؤثر در توسعه نظام‌مند و توانمندسازی مدیران است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است که، روابط اجزای مدل بررسی می شود. جامعه پژوهش شامل مدیران مخابرات به تعداد 220 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و از جدول مورگان، 140 نفر انتخاب. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته توسعه فردی مدیران با پایایی(96/0=α) استفاده که 16 مؤلفه و سه بعد توسعه شامل عوامل مؤثر بر توسعه فردی، فرایند و اقدامات توسعه فردی و شایستگی‌های فردی مدیران مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج با کمک نرم افزار لیزرل و تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری، نشان داد مدل ساختاری توسعه فردی مدیران مخابرات شامل سه بعد مؤثر بر توسعه فردی، فرایند و اقدامات توسعه فردی و شایستگی‌های فردی مدیران مخابرات بوده که هر یک از این ابعاد دارای مؤلفه‌های مشخص بوده و مدل‌ از برازش مناسبی برخوداراست. لذا توسعه فردی مدیران در یک ساختار نظام‌مند از عوامل مؤثر تا تحقق شایستگی‌های فردی، مورد توجه قرار گرفت. همچنین، عوامل مؤثر فردی با ضریب مسیر (37/0=γ)، بر فرایند و اقدامات تأثیردارد. فرایند و اقدامات با ضریب مسیر (17/0=γ)، بر شایستگی‌های فردی تأثیرگذاشته است. ارتباطات بین اجزای مدل حاکی از وجود فرایندی مشخص و به هم وابسته است به گونه‌ای که عوامل مؤثر بر فرایند و اقدامات، فرایند و اقدامات بر شایستگی‌های فردی تأثیر دارد. بررسی اعتبار مدل با معادلات ساختاری و روابط کمی بین ابعاد مدل مورد تأیید قرار گرفت. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تبیین الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس
   معصومه جعفری مژگان  امیریان زاده رضا زارعی مسلم صالحی
   پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی سلامت سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش استان فارس انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و داده¬بنیاد می¬باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را صاحب نظران و مدیران سازمان آموزش و پرورش استان فارس تشکیل می دهند. جهت مصاحبه با صاحبنظران در حوزه دانشگا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی سلامت سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش استان فارس انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و داده¬بنیاد می¬باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را صاحب نظران و مدیران سازمان آموزش و پرورش استان فارس تشکیل می دهند. جهت مصاحبه با صاحبنظران در حوزه دانشگاه فرهنگیان از روش نمونه گیری هدفمند( موارد مطلوب) استفاده شد . در این راستا، به طور هدفمند با مصاحبه عمیق با 14 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل گردید. این شرکت کنندگان اطلاعاتی ارزشمند در زمینه موضوع پژوهش داشته و اغلب دارای پست¬های مدیریتی و برنامه¬ریزی در حوزه مذکور بوده¬اند. یافته ها نشان داد که الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس و مولفه های آن در قالب شش پارادایم پدیده محوری، شرایط زمینه¬ای، شرایط علی، شرایط مداخله¬گر، راهبردها و پیامدها تدوین می شود. در این الگو، روابط بین اجزا نشان می‌دهد که الگوی سلامت سازمانی در طی فرایندی کنش/تعاملی در بین اجزا انجام می‌پذیرد. تعیین میزان شدت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اجزای این الگو از یکدیگر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و فرایند طراحی الگوی سلامت سازمانی در نزد متولیان آموزش و پرورش استان فارس بسیار بااهمیت باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارائه چارچوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی
   عصمت الزامی عباس عباسپور علی خورسندی طاسکوه جواد پورکریمی حمید رحیمیان
   پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسانه است که جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه¬های توسعه حرفه¬ای مدیران مدارس ابتدایی و تدوین چارچوب آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 99-98 بودند. طی دو مرحله نمونه چکیده کامل
   پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسانه است که جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه¬های توسعه حرفه¬ای مدیران مدارس ابتدایی و تدوین چارچوب آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 99-98 بودند. طی دو مرحله نمونه¬گیری، با روش¬های نمونه¬گیری سهمیه¬ای و سپس هدفمند نمونه¬ها انتخاب شدند. جهت جمع¬آوری داده¬ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به کار گرفته شد . مصاحبه تا جایی ادامه یافت که فرایند اکتشاف و جمع آوری داده¬ها پس از مصاحبه با 14 نفر به نقطه اشباع نظری رسید. با انجام مراحل کدگذاری باز و محوری ، داده¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دو روش تأیید مصاحبه شوندگان و تأیید یک خبره بیرونی برای کنترل روایی استفاده شد. برای تعیین پایایی نیز از دو روش بررسی مجدد نوشته ها و نیز از روش کدگذاری مجدد استفاده گردید. توافق در همسانی کدگذاری¬ها محاسبه شد و ضریب توافق 86% به دست آمد. یافته¬های پژوهش نشان داد که چارچوب توسعه حرفه¬ای برای مدیران مدارس ابتدایی دارای 3 بُعد، 14 مؤلفه با 117 نشانگر است که شامل بُعد محتوای توسعه حرفه¬ای ( با مؤلفه های دانش مدیریت عمومی، دانش مدیریت تخصصی، مهارت تعاملی، مهارت مدیریت منابع، مهارت حرفه¬ای، تمایلات فردی، نگرش مدیریتی، توانایی جسمی و روانی و توانایی فکری و ذهنی)، بُعد فرایند توسعه حرفه¬ای (با مؤلفه های اقدامات خود-توسعه¬ای، روابط توسعه¬دهنده) و بُعد الزامات سازمانی ( با مؤلفه های زمینه سازی دانش افزایی و کسب مهارت، اصلاح روشهای انتخاب و انتصاب مدیران، بهبود ساختار و فرایندهای سازمانی) می¬باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - رابطه‌ی آموزش مدیریت استرس با خودکارآمدی كاركنان
   نسرین اسدی امینه  احمدی اسداله عباسی
   هدف كلي اين پژوهش ارائه الگوی آموزش مدیریت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان است . جامعه آماري اين پژوهش، شامل مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی در سال 1399است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 220نفر به عنوان حجم نمونه استفاده شد به نحوی که در بخش کیفی چکیده کامل
   هدف كلي اين پژوهش ارائه الگوی آموزش مدیریت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان است . جامعه آماري اين پژوهش، شامل مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی در سال 1399است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 220نفر به عنوان حجم نمونه استفاده شد به نحوی که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ملاک ورود (متخصصان و صاحب نظران با حداقل5 سال سابقه کارکه دوره آموزش مدیریت استرس را گذرانده اند) انتخاب شده اند.ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استانداردوهنجاریابی شده شامل پرسشنامه استانداردمقابله باشرایط پراسترس توسط اندلروپارکر(1990)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارترز و جروسالم (1992) بوده است.بعد از جمع آوري داده‌هاي پژوهش،اطلاعات و نتايج به دست آمده بااستفاده ازآمار توصيفي(ميانگين وانحراف معیار)و آمار استنباطي( تحليل رگرسیون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادكه راهبردهای مقابله با شرایط پر استرس بر خودکارآمدی افراد تاثیر متفاوتی دارند به نحوی که راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر خودکارآمدی افزایشی است (05/0< p ) .به معنای دیگر هرچه برراهبرد مقابله مسئله مدار تاکید شود، خودکارآمدی افراد هم افزایش می‌یابد و در مقابل راهبرد مقابله هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار با خودکارآمدی رابطه منفی و کاهشی دارد (05/0< p ) به نحوی که هرچه برراهبرد هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار تاکید شود، خودکارآمدی افراد هم کاهش می‌یابد. جزييات مقاله