محمد حسن پرداختچی- استاد دانشگاه شهید بهشتی استاد
mhpardakhtchi@yahoo.com دکترا
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
09121388813