• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - چالش‌های برون‌سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش
    خالد میر احمدی
    هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های برون‌سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش می‌‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارشناسا چکیده کامل
    هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های برون‌سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش می‌‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان آموزش سازمان‌هایی است که در لیست صد شرکت برتر کشور و در شهر تهران قرار دارند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 83 نفر از آنان انتخاب و مورد سؤال قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 55 سوال بسته‌پاسخ استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، به منظور تحلیل و تفسیر سوال‌های پژوهش از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. نتایج نشان داد که از نظر مدیران و کارشناسان، کیفیت خدمات مؤسسات ارائه دهنده آموزش، در سطح مطلوبی است. همچنین مدیران و کارشناسان آموزش، دیدگاه مثبتی در مورد برون‌سپاری آموزش‌های سازمانی دارند و بین دیدگاه افراد نمونه نسبت به برون‌سپاری آموزش، بر حسب متغیرهای دموگرافیگ تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. مهم‌ترین نقاط قوت برون‌سپاری در مؤسسات ارائه دهنده آموزش به ترتیب توسعه منابع و امکانات، بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر اهداف و فرایند های اصلی و مهم‌ترین نقاط ضعف برون‌سپاری آموزش، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص شرکت‌ها، از دست رفتن مزایای رقابتی، دشواری در تغییر به سمت پیمانکاران جدید و افزایش منابع مورد نیاز، مدیریت تماس و روابط بوده و در نهایت، مهم‌ترین راه‌کارهای بهبود برون‌سپاری در مؤسسات ارائه دهنده آموزش ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌‌ای‌گرایی: حمایت همکاران و مدیر
    مرتضی طاهری
    هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی‌های فردی و محیطی در انتقال یادگیری معلمان ششم ابتدایی است. برای بررسی روابط بین متغیرهای مؤثر بر انتقال یادگیری، پژوهش با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل معلمان پایه ششم ابتدایی ناحیه‌ یک و دو شهر اردبیل می‌باشد که در دوره‌های آ چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی‌های فردی و محیطی در انتقال یادگیری معلمان ششم ابتدایی است. برای بررسی روابط بین متغیرهای مؤثر بر انتقال یادگیری، پژوهش با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل معلمان پایه ششم ابتدایی ناحیه‌ یک و دو شهر اردبیل می‌باشد که در دوره‌های آموزشی تابستان سال تحصیلی 1393-1392، شرکت کرده‌اند. با توجه به تعداد سؤال‌های پرسشنامه، 205 پرسشنامه به صورت تصادفی بین شرکت‌کنندگان توزیع شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های حرفه‌ای‌گرایی معلم، خودکارآمدی معلم، حمایت مدیر، حمایت همکار و انتقال یادگیری استفاده شده است. روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و یافته‌های تحلیل مسیر در قالب آزمون مدل درون‌داد و فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است: حمایت همکار به عنوان یکی از عوامل محیطی مدارس به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق حرفه‌ای‌گرایی معلمان بر انتقال ‌یادگیری اثر مثبت دارد، اما اثر این متغیر بر خودکارآمدی معلمان معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین اثر غیرمستقیم حمایت مدیر از طریق حرفه‌ای‌گرایی بر انتقال یادگیری معلمان مثبت است، اما اثر مستقیم حمایت مدیر و خودکارآمدی بر انتقال یادگیری معلمان معنی‌دار نمی‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد انتقال آموخته‌ها به محیط کار تا حد زیادی در گرو حرفه‌ای‌گرایی معلمان و حمایت همکاران از فرایند انتقال و استفاده از آموخته‌ها در کلاس درس است. این نتایج می‌تواند در جهت بهبود جو مدارس و مدیریت عوامل فردی و محیطی و در نهایت تسهیل انتقال یادگیری مؤثر واقع شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی شهرداری تهران
    محمود ابوالقاسمی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی کارکنان شهرداری تهران انجام گرفته است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده است که در آن داده‌های کمی و کیفی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شده است. به منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه‌گیری چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی کارکنان شهرداری تهران انجام گرفته است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده است که در آن داده‌های کمی و کیفی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شده است. به منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 8 مدیر آموزش و برای اجرای پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه تعداد 61 نفر مدیر و 315 نفر از کارکنان شرکت‌کننده دوره‌های آموزشی مناطق 22 گانه شهرداری تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده‌های کیفی از روش توصیفی، تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و داده‌های بخش کمی نیز با استفاده از روش‌های t تک گروهی، t دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های بخش کمی پژوهش بیانگر آن است که مهم‌ترین زمینه‌های حمایت مدیران از دیدگاه کارکنان "اختصاص منابع (زمان و تجهیزات مناسب) برای استفاده از آموخته‌ها می‌باشد. مهم‌ترین سطوح حمایت مدیران از دیدگاه کارکنان و مدیران به ترتیب عبارتند از: "کمک به افزایش سطح علاقه و انگیزه کارکنان نسبت به آموزش" و "برای کارکنانم فرصت بهره‌مندی از مزایای آموزش (مزایای مالی، دریافت گواهینامه) را ایجاد می‌کنم". همچنین از دیدگاه مدیران و کارکنان شهرداری تهران، "حجم کاری بسیار زیاد کارمند"، مهم‌ترین مانع حمایت مدیران از فعالیت‌های آموزش و بهسازی این سازمان شناخته شد. برای ترغیب کارکنان به حضور در دوره‌های آموزشی و همچنین پشتیبانی لازم از آموزش از سوی سرپرستان و مدیران پیشنهاد می‌گردد که مدیران ارشد به عنوان الگو، ایفای نقش نمایند و ضمن مشارکت در فعالیت‌های آموزش و بهسازی کارکنان، دوره‌های آموزشی برای این رده از مدیران هم برگزار شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی
    مهدی شامی زنجانی سعید روحانی زهرا تقی‌نیا آهنگری
    هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی است. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع، رسانه‌های اجتماعی بر اساس ارتباط با موضوع و فراوانی استفاده شناسایی و یک چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر کاربرد رسانه‌ه چکیده کامل
    هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی است. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع، رسانه‌های اجتماعی بر اساس ارتباط با موضوع و فراوانی استفاده شناسایی و یک چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر کاربرد رسانه‌های اجتماعی در هر یک از مراحل مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی ارائه گردید و با استفاده از نظرسنجی خبرگان موضوعی، اعتبار چارچوب پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. با بررسی ادبیات موضوع، هشت نرم‌افزار بلاگ، ویکی، شبکه‌های اجتماعی، آر. اس. اس، پادکست، مش‌آپ، نشانه‌گذاری اجتماعی و آی. ام شناسایی گردید. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از خبرگان نشان داد که در مرحله برنامه‌ریزی مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی، سه نرم‌افزار ویکی، شبکه‌های اجتماعی و نشانه‌گذاری اجتماعی، در مرحله کنترل ، چهار نرم‌افزار شبکه‌های اجتماعی، آر. اس. اس، نشانه‌گذاری اجتماعی و آی. ام و نیز در مراحل سازماندهی و بهبود، همه رسانه‌های شناسایی شده، از نظر کاربرد مورد تأیید قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
    داود قرونه سید محمد  میرکمالی عباس بازرگان سیدکمال خرازی
    این پژوهش با هدف شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران طراحی و اجرا شده است. روش تحقيق از نوع آميخته اكتشافي است که در دو بخش كيفي و كمي صورت پذيرفته است. در بخش كيفي از طريق روش مصاحبه نيمه‌ساختاريافته با 15 نفر از متخصصان و صاحب‌ چکیده کامل
    این پژوهش با هدف شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران طراحی و اجرا شده است. روش تحقيق از نوع آميخته اكتشافي است که در دو بخش كيفي و كمي صورت پذيرفته است. در بخش كيفي از طريق روش مصاحبه نيمه‌ساختاريافته با 15 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران كه به روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شده بودند، عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی شناسايي و دسته‌بندي شدند. در بخش كمي در قالب روش تحقيق توصيفي- پيمايشي و از طريق ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته نظرات و ديدگاه‌هاي 282 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران كه به روش نمونه‌گيري طبقه‌ای نسبی انتخاب شده بودند گردآوري شد. در نتیجه تحلیل داده‌های بخش کیفی پژوهش که به روش کدگذاری باز و محوری انجام شد، دو دسته کلی از عوامل شناسایی گردید که شامل عوامل شخصی و عوامل سازمانی می‌باشد. سپس در مرحله کمی داده‌هاي به دست آمده با استفاده از فرایند تحليل سلسله‌مراتبي (AHP) به روش میانگین هندسی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی اولويت‌بندي گرديد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان عوامل شخصی ویژگی‌های شخصیتی اعضای هیأت علمی با وزن نسبی 302/0 داراي بيشترين اهميت بوده و بعد از آن عوامل عوامل انگیزه، پیشینه علمی، تعهدحرفه‌ای، و مسئولیت‌پذیری به ترتیب با وزن نسبی 251/0، 194/0، 135/0، و 118/0 قرار دارد. از میان عوامل سازمانی نیز فرهنگ و جو سازمانی با وزن نسبی 277/0 دارای بیشترین اولویت بوده و بعد از آن به ترتیب عوامل نظام ارتقای شغلی، عوامل مدیریتی، فرصت بالندگی، عوامل ساختاری، و عوامل معیشتی با ضرایب نسبی 216/0، 18/0، 138/0، 104/0، و 085/0 قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
    پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوص امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می‌باشد. به این منظور برای سنجش ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت دانش از مدل پاولوسکی استفاده شد. پژوهش مورد نظر از لحاظ م چکیده کامل
    پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوص امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می‌باشد. به این منظور برای سنجش ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت دانش از مدل پاولوسکی استفاده شد. پژوهش مورد نظر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی_پیمایشی بوده است. جامعه آماری مشتمل بر 308 نفر عضو هیأت علمی و 320 نفر کارمند بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به ترتیب 175و 169 نفر تعیین گردید و با در نظر گرفتن 20% ضریب افت پرسشنامه بین نمونه‌ها توزیع گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای است که روایی آن توسط پنج نفر از استادان حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و صحت و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 95% مورد تأیید قرار گرفت. در بررسي فرضیه‌ها از آزمون تیتك‌نمونه‌اي استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده: از نظر آزمودنی‌ها امکان پیاده‌سازی مؤلفه‌های شناسایی دانش، تولید دانش، اشاعه دانش، یکپارچه‌سازی و انتقال دانش در سه بعد ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، و منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر وجود ندارد. همچنین در بررسي تفاوت بین دیدگاه اعضاي هیأت علمي و كاركنان در خصوص آمادگي لازم براي پياده‌سازي مديريت دانش از آزمون مقايسه ميانگين دو گروهي استفاده شده است و نتیجه حاصله نشان‌دهنده این است که تفاوت معناداری بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی و کارکنان در هیچ یک از ابعاد و مؤلفه‌ها وجود ندارد. با توجه به اهداف تحقيق از طريق آزمون رتبه‌ای فريدمن مشخص شد که بين شاخص‌ها به لحاظ ميزان آمادگي جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش تفاوت وجود دارد و در مقايسه با ساير شاخص‌ها تولید دانش در دانشگاه مورد نظر بیشتر از سایر مؤلفه‌ها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
    محمود حقانی فریبا بیگی
    پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوص امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می‌باشد. به این منظور برای سنجش ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت دانش از مدل پاولوسکی استفاده شد. پژوهش مورد نظر از لحاظ م چکیده کامل
    پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوص امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می‌باشد. به این منظور برای سنجش ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت دانش از مدل پاولوسکی استفاده شد. پژوهش مورد نظر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی_پیمایشی بوده است. جامعه آماری مشتمل بر 308 نفر عضو هیأت علمی و 320 نفر کارمند بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به ترتیب 175و 169 نفر تعیین گردید و با در نظر گرفتن 20% ضریب افت پرسشنامه بین نمونه‌ها توزیع گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای است که روایی آن توسط پنج نفر از استادان حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و صحت و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 95% مورد تأیید قرار گرفت. در بررسي فرضیه‌ها از آزمون تیتك‌نمونه‌اي استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده: از نظر آزمودنی‌ها امکان پیاده‌سازی مؤلفه‌های شناسایی دانش، تولید دانش، اشاعه دانش، یکپارچه‌سازی و انتقال دانش در سه بعد ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، و منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر وجود ندارد. همچنین در بررسي تفاوت بین دیدگاه اعضاي هیأت علمي و كاركنان در خصوص آمادگي لازم براي پياده‌سازي مديريت دانش از آزمون مقايسه ميانگين دو گروهي استفاده شده است و نتیجه حاصله نشان‌دهنده این است که تفاوت معناداری بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی و کارکنان در هیچ یک از ابعاد و مؤلفه‌ها وجود ندارد. با توجه به اهداف تحقيق از طريق آزمون رتبه‌ای فريدمن مشخص شد که بين شاخص‌ها به لحاظ ميزان آمادگي جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش تفاوت وجود دارد و در مقايسه با ساير شاخص‌ها تولید دانش در دانشگاه مورد نظر بیشتر از سایر مؤلفه‌ها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تأثیر ویژگی¬های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری
    مرتضی کرمی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسه مالی و اعتباری فرشتگان که در دوره آموزشی بانکداری 1 به مدت 80 ساعت در سال 1391 چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسه مالی و اعتباری فرشتگان که در دوره آموزشی بانکداری 1 به مدت 80 ساعت در سال 1391 شرکت کرده بودند که تعداد آن‌ها 74 نفر بود و از این بین داده های مربوط به 55 نفر جمع‌آوری شد. ابزار اندازه گیری هر دو متغیر پیش بین (ویژگی‌های فراگیر، طراحی آموزشی محیط کاری) و ملاک (انتقال یادگیری) پرسشنامه محقق بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس سؤال اصلی پژوهش، تغییر رفتار در این سازمان نامطلوب است و فاصله معناداری با میانگین مطلوب دارد. یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های فراگیر با مؤلفه های شرایط فردی، انگیزه، خودکارآمدی و ادراک بهره وری آموزش، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش بینی کند. بر اساس فرضیه دوم پژوهش طراحی آموزشی رابطه مثبت و معناداری با انتقال یادگیری داشت و توانست انتقال یادگیری را پیش بینی کند، محیط کاری نیز با مؤلفه های پشتیبانی های محیط-کاری و مشوق های محیطی، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش بینی کند. پرونده مقاله