• صفحه اصلی
  • آسیب¬شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396092510271219657 بازدید : 3882 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی