• صفحه اصلی
  • آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950131124262000 بازدید : 7847 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی