نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) http://isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
2 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=8101
3 پرتال جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/fa/mags/ma-avtme/magazines.aspx
4 مگ ایران http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7226