جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 26
شماره 26 سال 7
پاییز 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت مربی¬گری در سازمان است. همچنین این پژوهش الگوی جامعی برای عوامل موفقیت مربی‌گری ارائه می‌کند. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد هفت مرحله‌ای سندولوسکی و بارسو (2009) انجام شد. جامعه موردمطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی و انگلیسی چاپ‌شده در حوزه مربی‌گری در بین سال‌های 2000 تا 2020 می‌باشد. در این راستا، کلیدواژه‌های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و مقالات و اسناد به‌دست‌آمده با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش موردبررسی قرار گرفتند که درنهایت 25 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله¬ای (باز، محوری، انتخابی) تجزیه‌وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری‌ها با استفاده از ضریب توافق کاپا در نرم‌افزار SPSS و با مقدار 0.75 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش نیز یافته‌ها در اختیار 2 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل داده‌ها 129 کدباز شناسایی شد که در 6 مقوله و 23 زیر مقوله دسته‌بندی شد که عبارت¬اند از صلاحیت‌های حرفه¬ای مربی (مهارت¬های ادراکی، مهارت¬های ارتباطی، مهارت¬های فنی، دانش و تجربه، ویژگی¬های شخصیتی و اخلاقی، اعتبار حرفه‌ای)، شرایط و ویژگی¬های متربی (تمایل و انگیزه، ویژگی-های شخصی، تعهد و مسئولیت¬پذیری، مهارت¬های شناختی، دانش و صلاحیت، جایگاه سازمانی)، فرایند مربی¬گری (برنامه¬ریزی و سازماندهی، شیوه¬های ارزیابی)، کیفیت رابطه (سطح رابطه، همکاری و توافق، احترام و اعتماد متقابل، یادگیری حرفه¬ای)، زمینه‌سازمانی (حمایت مدیران ارشد، فرهنگ‌سازمانی، عوامل ساختاری و استراتژیک) و زمینه بیرونی (عوامل فرهنگی، عوامل محیطی).
سجاد قارلقی - اباصلت خراسانی - غلامرضا شمس مورکانی - بهروز قلیچ لی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش و بهسازی ، عوامل موفقیت مربی¬گری ، اثربخشی مربی¬گری ، صلاحیت¬های مربی ، ویژگی¬های متربی
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل مدیریت کارراهه شغلی به عنوان راهبردی جهت توسعه منابع انسانی در سازمان شهرداری تهران می¬باشد. پژوهش از حیث ماهیت، استقرایی و از حیث روش، کیفی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان سازمان شهرداری تهران می¬باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی، تعداد 11 نفر با در نظرگرفتن اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر، تکنیک داده‌بنیاد می¬باشد که پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل اولیه ارائه گردید و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی و کسب نظر از خبرگان، مدل نهایی پژوهش ارائه داده شد که مبتنی بر 6 بعد عوامل علی، مقوله محوری، راهبرد، عوامل بسترساز، عوامل مداخله‌گر و پیامدها بود. بعد عوامل علی در قالب عوامل فردی و سازمانی تدوین شد. عوامل بسترساز شامل؛ قابلیت¬های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بودند. موانع محیطی، رفتاری و ساختاری جزو عوامل مداخله‌گر در مدل شناسایی شدند و استراتژی¬های توسعه¬ای و استراتژی¬های فعلی نیز جزو دسته بندی راهبردهای مدل بودند. همچنین پیامدهای اجرایی مدل در سه بعد پیامدهای کارکنان، سازمان و شهروندان دسته بندی شدند.
امیر شهرابی فراهانی - کاوه تیمورنژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارراهه شغلی، ، مدیریت کارراهه شغلی، ، توسعه منابع انسانی، ، سازمان شهرداری تهران
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده¬ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیت اجرا، توصیفی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبرگان و مطلعین کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شد. برای گردآوری داده¬ها از روش کتابخانه¬ای(سندکاوی) و روش میدانی(مصاحبه و دلفی) استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار یافته¬ها از مصاحبه با افراد کانونی و تکنیک¬های اشباع نظری، رویه¬هاي ویژه کدگذاری و برای تعیین روايي از تکنیک¬های جمع¬آوری داده¬ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد. در نهایت برای تحلیل داده¬ها از تکنیک کدگذاری نظری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی دارای 8 بعد، 27 مولفه و 83 شاخص است که اجزای مدل پارادایمی نهایی عبارتند از: شرایط علی(محیط آموزشی)؛ شرایط مداخله¬گر(ویژگیهای شایستگی محور یادگیرندگان)؛ بستر و زمینه حاکم(زمینه-سازی فرایند آموزش)؛ مقوله محوری(آموزش مبتنی بر شایستگی)؛ راهبردها(تدوین مدل شایستگی و...)؛پیامدها(آموزش¬های اثربخش، تمایل به خودتوسعه¬ای و ...).
هومن شفيقيان - نادر قلی قورچیان - مهدي باقري
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش مبتنی بر شایستگی ، محیط آموزشی ، ویژگی های شایستگی محور یادگیرندگان ، زمینه سازی فرایند آموزش ، تمایل به خودتوسعه ای و دستیابی به شایستگی ها
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری دوره¬های آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل سیستمی هائو و باریچ است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی اتخاذ شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و متصدیان فنی بخش ستاد شرکت ملی گاز هستند که از این جامعه تعداد10 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب شدند و از طریق مصاحبه نیمه¬ساختاریافته نسبت به جمع-آوری اطلاعات تا دستیابی محقق به اشباع نظری اقدام شد. یافته¬ها با استفاده از راهبرد هفت مرحله¬ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل عمیق مصاحبه¬ها به بازنمایی 23 مقوله و تعداد 86 زیرمقوله مرتبط منتج گردید. بر اساس یافته¬های پژوهش، نقاط قوت برگزاری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران شامل رضایت و استقبال یادگیرندگان، تخصص علمی اساتید، حمایت مدیران سازمان، تولید محتوای با کیفیت، تدوین بانک جامع سوالات آزمون و برخورداری از روش اجرا و طراحی روندهای برگزاری آزمون¬های مجازی است. در خصوص نقاط ضعف مواردی چون عدم آمادگی و تجربه کافی اساتید، ضعف ارتباطات شبکه¬ای، عدم همه¬جانبه¬نگری در تدوین اهداف، غلبه روش سخنرانی در تدریس دوره¬های مجازی و عدم اطمینان به صحت آزمون¬های مجازی احصا گردید. در پایان بر لزوم بازاندیشی و تمهید سازوکارهایی مناسب برای کاهش اثرات تهدیدهای احتمالی و ارتقای شرایط مثبت تاکید و به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شده است
مرضیه دهقانی - فرزانه تاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش¬ الکترونیکی، منابع انسانی، مدل سیستمی هائو و باریچ، پدیدارشناسی
یکی از فرایندهای مهم و اصلی مدیریت منابع انسانی، توسعه منابع انسانی در سازمان است. فعالیت‌های توسعه منابع انسانی در سازمان ها در سه دسته مبادله‌ای، سنتی و تحول گرایانه قرار می گیرد. رویکرد تحول گرایانه به استراتژی نتیجه گرا و مبتنی بر عملکرد تمرکز دارد و به سازمان در دستیابی به اهداف و استراتژی‌های کسب وکار کمک می‌کند. درحالیکه در رویکرد مبادله‌ای و سنتی به فرایندهای ابتدایی آموزش و یادگیری کارکنان پرداخته می‌شود. با توجه به اهمیت اقدامات توسعه منابع انسانی در رویکرد تحول گرایانه این پژوهش به دنبال پاسخ به یک سوال اصلی، ارائه مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه و چهار سوال مهم و وابسته به یکدیگر درباره چیستی، چرایی و چگونگی توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه و همچنین ورودی های مورد نیاز برای پیاده سازی این رویکرد در سازمان می باشد. روش مرور نظام مند در جمع آوری ادبیات و فراترکیب تفسیری کیفی در ترکیب و تفسیر مورد استفاده قرار گرفته است.در این پژوهش 31 مقاله، کتاب و پایان نامه اصلی در طی فرایند جستجو، ترکیب و تفسیر مورد تحلیل قرار گرفتند که در نهایت به پاسخ به سه سوال فرعی مهم تحقیق منجر شد. از طرفی با رجوع و کاوش در ادبیات مربوطه به این رویکرد و پس از پاسخ به سوالات سعی شد تا مدلی برای توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه ارائه شود که این مدل مبتنی بر ورودی، فرایند و خروجی می باشد.
حمید زارع - حسن زارعی متین - حمیدرضا یزدانی - آزاده رسولی پرشکوه
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه منابع انسانی ، مدل توسعه منابع انسانی ، رویکرد تحول‌گرایانه ، مرور نظام مند ، فراترکیب
آنچه از بررسی آموزش رسمی و غیررسمی مسلم است تفاوت فاحش سهم این دو نوع یادگیری است. به طوری که تحقیقات مختلف نشان می¬دهند بیشترین سهم یادگیری معلمان از طریق روش¬های آموزش غیررسمی حاصل می شود. لذا، هدف از انجام دادن این پژوهش شناسایی و اولویت بندی روش های یادگیری غیررسمی معلمان دوره اول متوسطه است. به این منظور، با به کارگیری رویکرد روایتی و ابزار مصاحبه های واقعه محور، تجربه های ده نفر از معلمان شایسته دوره اول متوسطه در ارتباط با روش های یادگیری غیررسمی آنان شناسایی شده است . پس از کدگذاری سه مرحله ای، در مجموع هفت مقوله و 15 روش یادگیری برای معلمان دوره متوسطه شناسایی شد. به منظور اولویت بندی روش های یادگیری غیررسمی معلمان دوره متوسطه 356 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد روش های یادگیری تعامل با معلمان با¬تجربه و توانمند، یادگیری از طریق تعامل و گفت¬وگو با دوستان تخصصی خارج از مدرسه و منطقه، یادگیری از طریق طرح مسائل و مشکلات کاری در حلقه¬های علمی، یادگیری از طریق انجام تحقیق شخصی در خصوص مشکل پیش آمده در کلاس چهار روش یادگیری با اولویت بالاتر در بین معلمان دوره متوسطه است.
محسن دیبایی صابر
DOI : 0
کلمات کلیدی : اولویت بندی، یادگیری غیررسمی، معلمان، دوره متوسطه

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی
مدیر مسئول :اباصلت خراسانی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر :کورش فتحی واجارگاه- استاد دانشگاه شهید بهشتی
هیئت تحریریه :
محمد تقی پور ظهیر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسن پرداختچی- استاد دانشگاه شهید بهشتی
بهروز قلیچ لی- استادیار دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم صالحی عمران- استاد دانشگاه مازندران
آرین قلی پور- استاد دانشگاه تهران
سید حسین ابطحی- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
خدایار ابیلی- استاد دانشگاه تهران
غلامعلی طبرسا- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
شاپا :3277-2423
شاپا الکترونیکی :2476-6488

نمایه شده