جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 19
شماره 19 سال 5
زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

سازمان¬هاي موفق دنيا در راستاي حفظ سرمايۀ انسانی شايسته بعنوان يک منبع کمياب و ارزشمند سازمانی و بمنظور تضمين تداوم عملکرد پايدار خود، به موضوع شناسايي و توسعه کارکنان مستعد توجه اساسي دارند. پژوهش حاضر با هدف "طراحی مدل مدیریت استعدادها برای صنعت بانکداری و تعیین ابعاد و مولفه‌های مربوطه و نیز اولویت¬بندی آنها" انجام گرفته است. نخست؛ ادبیات و پیشینه موضوع مدیریت استعداد بطور جامع مطالعه و با بهره‌گیری از نتایج حاصله، الگوی اولیه طراحی گردید. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش تحقیق آن ترکیبی اکتشافی می‌باشد. در ادامه مصاحبه نیمه¬ساختاریافته عمیق و هدفمند با 15 نفر از مدیران و متخصصین بانکی و نیز خبرگان دانشگاهی انجام و داده‌های حاصل با روش تحلیل محتوا، مورد تحلیل قرار گرفته و ابعاد و مولفه¬های موضوع مشخص گردید. سپس از پرسشنامه محقق ساخته به منظور تأیید و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌ها استفاده گردید. روایی ابزار پژوهش از بعد محتوا و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ سنجش شد. پرسشنامه موردنظر میان 164 نفر از مدیران، روسا و معاونین ادارات ستادی سه بانک رفاه کارگران، ملی و سامان توزیع و بمنظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از شیوه مدل معادلات ساختاری و نرم‏افزار Smart PLS3 استفاده گردید. بر اساس نتایج، 9 بعد و 80 مولفه شناسایی و اولویت¬بندی شدند. در این خصوص بترتیب عوامل نگهداشت استعداد، نتایج مدیریت استعداد، استراتژی استعداد، روش‌های توسعه استعداد، ویژگی‌های استعداد، شیوه‌های جذب و انتخاب استعداد، ارزیابی استعداد، ویژگی‌های صنعت بانکداری و فرهنگ سازمانی در تبیین مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری نقش معنادار دارند.
الهویردی حبیب پور - آرین قلی پور - غلامرضا معمارزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : استعداد، مدل، مدیریت استعدادها، صنعت بانکداری
آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بین‌رشته‌ای، امروزه به یک رشته دانشگاهی مهم تبدیل شده است؛ اما درباره ترکیب و حدود این رشته اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت موجود و تعیین قلمرو این رشته ، با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه منابع مربوط به پیشینه موضوع، برنامه‌های درسی دانشگاه‌های معتبر و همچنین متخصصان و متولیان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی بود. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری، برنامه درسی 10 دانشگاه برتر دنیا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با هفت نفر از اساتید خبره و باتجربه مصاحبه انفرادی صورت گرفت و از طریق گروه کانونی چهار جلسه مصاحبه گروهی با کارفرمایان و متولیان آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان¬های مختلف انجام شد. مصاحبه‌شوندگان به شیوه هدفمند و با روش گلوله‌برفی انتخاب شدند و برای تحلیل و تفسیر داده¬ها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج حاصل از این سه مرحله پژوهش نشان داد که مهم‌ترین محورهای مطالعاتی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی عبارتند از: طراحی آموزش، راهبردهای توسعه منابع انسانی، کاربرد فناوری‌های نوین یادگیری در توسعه منابع انسانی، مدیریت برنامه‌های یادگیری، ارزیابی اثربخشی یادگیری، مدیریت استعداد، مربیگری و منتورینگ، مدیریت دانش، مدیریت تغییر و نوآوری، و مدیریت بهبود عملکرد. همچنین شایستگی‌هایی همچون توسعه رهبری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شم کسب‌وکار، تحلیل رفتار سازمانی، مهارت‌های ارتباطی، و بهینه‌کاوی توسعه منابع انسانی به عنوان موضوعات پایه در این حوزه شناسایی گردید.
داود قرونه - فاطمه ثنائی پور - کبری امامی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش و توسعه منابع انسانی، رشته دانشگاهی، شایستگی‌های محوری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های آموزش بر اساس تفکر‌ناب در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوري داده‌ها توصیفی - پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان آموزش در واحدهای ستادی و اجرایی و سوپروایزرین‌آموزشی بیمارستان‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی (420 نفر) بوده است. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران 200 نفر برآورد و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 17 مولفه و 126 گویه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرار‌گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ 97/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) استفاده شد. نتايج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح 0.01، 17 بعد و 117 مولفه را بعنوان ابعاد و مولفه‌های آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر 73/63 درصد بوده و بعد جریان ارزش (شناسایی اتلاف‌ها و فعالیت‌های ارزش‌آفرین) بالاترین سهم (52/84) و بعد مدیریت منابع انسانی کم‌ترین سهم (48/0) را داشت. بنابر این برای ناب‌سازی آموزش در سازمان تأمین‌اجتماعی نیاز جدی به شناسایی اتلاف‌ها و ایجاد فعالیت‌های ارزش‌آفرین می‌باشد.
فاطمه منوچهری دزکی - پریوش جعفری - نادرقلی قورچیان - امیر حسین محمد داودی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش، تفکر ناب، سازمان تأمین اجتماعی
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش مدیران ارشد در توسعه مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی انجام‌شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق نمونه آماری از بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه که 831 نفر می¬باشد تعداد 135 نفر با روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده¬ها از پرسشنامه محقق ساخته که توسط خبرگان روایی آن تائید شد استفاده گردید. 21 سؤال این پرسشنامه به بررسی مؤلفه‌های مدیریت دانش (حفظ، کسب، کاربرد و انتقال) ¬می-پردازد و 19 سؤال دیگر تأثیر مدیر ارشد دانش بر این مؤلفه‌ها را برآورد می¬کند. داده¬های پژوهش از طریق معادلات ساختاری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان‌دهنده رابطه قوی و معنادار مبنی بر تأثیر مدیر ارشد دانش بر مؤلفه‌های مدیریت دانش است. با توجه به نتایج در بررسی جایگاه مدیران ارشد دانش، در توسعه مدیریت دانش، بیشترین نقش در بین عوامل مورد بررسی بر روی کاربرد دانش می¬باشد و سپس کسب دانش، انتقال دانش و حفظ و نگهداری دانش تحت تأثیر مدیران ارشد دانش، در توسعه مدیریت دانش می‌باشند.
محمود حقانی - محمود ابوالقاسمی - الهه سیدمیرزا
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعضای هیئت‌علمی، مدیر ارشد دانش، مدیریت دانش، دانشگاه شهید بهشتی
هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیط¬کار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی¬های مرتبط با حوزه¬ی شغلی می¬باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه¬ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد 910 نفر می¬¬باشد.¬ نمونه آماری به شیوه¬ی نمونه¬گیری خوشه¬¬ای تک مرحله¬¬ای از طریق فرمول کوکران و به تعداد 270 نفر (کارکنانی که حداقل6 ماه و حداکثر یکسال از گذراندن دوره¬های آموزشی آنها گذشته)، انتخاب شدند.¬ گردآوری داده¬ها به صورت مطالعات کتابخانه¬¬¬ای و تحقیق میدانی از طریق پرسشنامه¬ی محقق ساخته با تائید روایی محتوا توسط چند تن از محققان علوم تربیتی و مدیریت و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (0.77) بدست آمد. به منظور شناسایی عوامل¬ فردی از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و برای تعیین مناسب¬ترین عامل¬ها از چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد: مولفه¬های خودکارآمدی، انتظارات از نتایج عملکرد، توانایی¬شناختی، نگرش شغلی، جهت‌گیری،¬ تعهد¬سازمانی،¬ آمادگی¬یادگیرنده، ویژگی‌های¬شخصیتی، منبع¬کنترل، احساس¬مثبت، خودآگاهی، ویژگی‌های جمعیت¬شناختی، دریافت از منابع¬یادگیری، گشودگی¬تجربه، انگیزش¬انتقال، سودمندی و ارزش¬ادراک¬ شده و هدف¬ محوری غیر از مولفه¬های مقاومت در برابر تغییر و سطح انگیزش، از عوامل فردی مؤثر بر انتقال یادگیری می‌باشند. براساس نتايج به دست آمده از آزمون فریدمن نیز عامل«تعهد سازمانی» با میانگین 76/12 بیشترین تأثیر و عامل«سطح انگیزش» با میانگین 58/4 کمترین تأثیر را بر انتقال یادگیری داشته¬است.
مریم حسن پور رودبارکی - مژگان عبدالهی - علیرضا عراقیه - فاطمه پرسته قمبوانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش، انتقال یادگیری، یادگیری، عوامل فردی، محیط کار
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی آسیب¬های مرتبط با عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد با بکارگیری پارادایم کیفی و اصول نظریه مبنایی یا داده¬بنیاد و ارائه پیشنهاداتی به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جبران و رفع آسیب¬ها و نقاط ضعف شناسایی شده، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش¬های کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی است. داده¬های مورد نیاز این مطالعه از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه¬ساختارمند با 45 نفر از خبرگان، نخبگان، سياست¬گذاران، برنامه‌ريزان و مديران استاني، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی استان که به نوعي در فرايند توسعه منابع انساني استان يزد دخيل بودند، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند جمع¬آوری شد. تحلیل داده¬ها با استفاده از روش تحلیل مقایسه¬ مداوم به شیوه استراوس و کوربین انجام شد. بر اساس یافته¬های این مطالعه، اصلی‌ترین آسیب‌های وارد بر عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه نیروی انسانی استان یزد، ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی استان، نامناسب بودن سیاست¬های توسعه علم و فناوری و عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی بود. بر این اساس مهم¬ترین راهکارها در جهت کاهش میزان آسیب¬های نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد، برقراری سازوکارهایی به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخش¬های اقتصادی استان، اجرای مطالعات آمایش در نظام آموزش عالی و بازنگری در شیوه-های آموزشی پیشنهاد شده است.
نگین فلاح حقیقی - مریم محمودی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آسیب¬شناسی، توسعه منابع انسانی، نظام آموزش عالی، نظریه مبنایی
هدف اين مقاله بررسي تطبيقي رسالت¬ها و شيوه¬هاي آموزش مراکز رشد حرفه¬اي اعضاي هیئت علمي در دانشگاه¬هاي برتر جهان مي¬باشد. به منظور دستيابي به اين هدف 15 دانشگاه برتر دنيا به صورت هدفمند و بر اساس رتبه بندي شانگهاي از پنج قاره جهان انتخاب شد و مراکز رشد حرفه¬اي اين دانشگاه¬ها در دو حيطه رسالت¬ها و اهداف و شيوه¬هاي آموزش مورد بررسي قرار گرفت. روش مورد استفاده در اين مطالعه تطبيقي- تحلیلی بوده است. در اين روش اطلاعات مورد نياز پژوهش با استفاده از اسناد و مدارک موجود جمع¬آوري شده است، سپس به صورت مقوله¬هاي مجزا طبقه¬بندي و مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد ارتقاي کيفيت تدريس و يادگيري، ارتقاء پژوهش¬هاي دانشگاهي در حيطه تدريس و يادگيري و استفاده از تکنولوژي¬هاي جديد در تدريس و يادگيري سه هدف عمده ايجاد مراکز يادگيري و تدريس در دانشگاه¬هاي مورد بررسي بوده است. مهم¬ترين روش¬هاي آموزش برگزاري کارگاه، کنفرانس، سمينار و مشاوره، منتورینگ و دوره¬هاي مهارت¬آموزي می¬باشد.
بتول جمالی زواره - احمدرضا نصر اصفهانی - محمدرضا نیلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مراکز رشد حرفه¬اي، رسالت¬ها، تدریس و یادگیری، شيوه¬هاي آموزش

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی
مدیر مسئول :اباصلت خراسانی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر :کورش فتحی واجارگاه- استاد دانشگاه شهید بهشتی
هیئت تحریریه :
محمد تقی پور ظهیر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسن پرداختچی- استاد دانشگاه شهید بهشتی
بهروز قلیچ لی- استادیار دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم صالحی عمران- استاد دانشگاه مازندران
آرین قلی پور- استاد دانشگاه تهران
سید حسین ابطحی- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
خدایار ابیلی- استاد دانشگاه تهران
غلامعلی طبرسا- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
شاپا :3277-2423
شاپا الکترونیکی :2476-6488

نمایه شده