جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 23
شماره 23 سال 6
زمستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

برنامه توسعه فردي يكي از ابزارها مهم در راهبري توسعه منابع انساني همواره يكي از حوزه‌هاي جذاب آموزش و توسعه منابع انساني مي‌باشد و توسعه مدل‌ها و الگوهاي عملياتي در اين بخش از نيازمندي‌هاي مديريت آموزش و توسعه منابع انساني است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی براي استقرار و تدوين برنامه توسعه فردي در سطح سازمان‌هاي پيشرو مي‌باشد. رویکرد پژوهش پيش روي كيفي و روش مورد استفاده در آن مبتني پژوهش نظریه‌ای مي‌باشد. برای شناسایی عناصر مدل از روش مصاحبه با متخصصين استفاده گرديد و پس از آن براي تثبيت عناصر از روش گروه‌هاي اسمي بهره برده شد. در نهايت براي انسجام‌بخشي به داده‌ها در قالب يك مدل و تعیین ارتباط عناصر از نرم‌افزار الگوسازي ساختاري تفسیري (ISM) استفاده گرديد. شرکت‌کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه‌ها با روش کدگذاری باز و محوري سازماندهی شدند و داده‌ها مبتني بر تحليل مضمون طبقه‌يندي شدند و مضامين و مقوله‌هاي مورد نظر به عنوان ورودي جلسات مديريتي تعاملي (با رويكرد گروه‌هاي اسمي) وارد فرآيند مدل‌سازي شدند. براساس ديدگاه اجماعي و سازماندهي انجام شده، مدل به دست آمده در پنج بخش اصلي با عناوين مشروعيت بخشي نهادي (L)، الزامات و زيرساخت‌هاي مالي، اعتباري و مقرراتي (R)، الزامات و زيرساخت هاي فني (T)، گردآوري باليني اطلاعات سند برنامه توسعه فردي (C) و اجرا و بهينه سازي سيستم توسعه فردي (I) معرفي مي‌شود. براي تسهيل در امر نامگذاري مدل سر واژه عناصر كليدي با هم تركيب شدند و مدلي موسوم به LRTCI بعنوان مدلي جامع و رهيافتي در استقرار نظام‌هاي توسعه فردي در مقاله معرفي گرديد.
کوروش فتحی واجارگاه - فيروز نوري كلخوران
DOI : 0
کلمات کلیدی : برنامه توسعه فردي ، استقرار نظام IDP ، مدل برنامه توسعه فردي ، مدل LRTCI
توسعه همه جانبه تعلیم و تربیت در هر کشوری در گرو معلمان حرفه‌ای است ؛ یکی از روش‌های مؤثر در پرورش حرفه‌ای معلمان بهره‌گیری ایشان از یادگیری‌های غیررسمی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی روش‌های یادگیری غیررسمی معلمان مدارس متوسطه است . پژوهش حاضر به لحاظ هدف ، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی ، کاربردی – توسعه ای و یک مطالعه توصیفی تحلیلی است . در این پژوهش از رويكرد ترکیبی استفاده گردید. در بخش کیفی با استفاده از روش اكتشافي ضمن کدگذاری باز و محوری به شناسایی روش‌ها و شیوه یادگیری غیررسمی و در بخش کمّی نیز با استفاده از روش پیمایش به شناخت وضعیت موجود شيوه‌هاي يادگيري غيررسمي معلمان پرداخته شد . در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه¬ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند(گلوله برفي) و از روش بازآزمون و توافق درون‌موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه¬های انجام گرفته و در بخش کمی برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 0.90 به دست آمد . 349 معلم به عنوان حجم نمونه به روش تصادفي‌خوشه‌اي‌چند‌مرحله‌اي و با استفاده از فرمول تعيين حجم‌کوکران از جـامعه آماری(3724 نفر) برآورد شد . بر اساس یافته های پژوهش 16 روش كسب شايستگي‌ها ، شناسایی که در قالب 5 طبقه تقسیم بندی گردید که عبارتند از : مباحثه با دیگران ( شامل مؤلفه‌های استنباط از اظهار‌دیگران- يادگيري از طريق بحث‌ها‌و‌گفتگو- پیام‌های کلامی غیررسمی ) ، تعامل با همتايان ( شامل مؤلفه‌های پروژه‌های‌گروهی- فعالیت با دیگران- تسهیم تجارب- طوفان فکری ) ، رفتار( شامل مؤلفه‌های تقلید از دیگران- استنباط از رفتار دیگران- رفتار غیر بیانی تحسین برانگیز- رفتار غیر بیانی الزام آور ) ، فضای مجازی( شامل مؤلفه‌های جستجوی اینترنت- حضور در شبکه های اجتماعی ) و تجربه ( شامل مؤلفه‌های آزمون و خطا حین تدریس- حضور در محافل علمی خارج از مدرسه- بازخورد تدریس در کلاس ) .
حسن رضا زین آبادی - حسین عباسیان - بیژن عبدالهی - علیرضا ستاردباغی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش غیر رسمی ، یادگیری ، یادگیری غیررسمی ، معلمان
دانشگاه سازمانی حلقه اتصال سازمان و دانش تخصصی بوده و یکی از کارآمدترین سازوکارها برای ورود به صحنه رقابت در عرصه ی جهانی است. با توجه به ابلاغیه تعطیلی یا ادغام برخی از دانشگاه های فوق در دانشگاه های عمومی و مسائل متعدد دیگری که این دانشگاه ها درگیر هستند، هدف پژوهش حاضر استخراج عوامل موثر بر تکامل و توسعه آنها در ایران است. بدین منظور با استفاده از روش گرندد تئوری و مصاحبه با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاه سازمانی و مدیران دانشگاه های فوق، داده های اولیه جمع آوری و طی مراحل کد گذاری، مقوله ها استخراج شدند. نتایج یافته ها نشان می دهد که موارد متعددی از درون سازمان و دانشگاه بر عمکرد دانشگاه موثر هستند. از جمله مهمترین آنها شفاف سازی هدف دانشگاه، مدیران ارشد سازمان و دانشگاه، منابع مالی، میزان مشارکت، فراگیران، انعطاف پذیری ساختار، برنامه های آموزشی و مدیریت دانش. دو مولفه استقلال دانشگاه و خصوصی سازی نیز از بیرون دانشگاه بر آن موثر هستند. پیشنهاد می شود با شفاف سازی هدف از یک سو و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر امکان فعالیت موثر و اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم شود، در این صورت دانشگاه سازمانی زمینه رشد و توسعه افراد و سازمان را فراهم خواهد کرد.
اکرم طالبی - علی خورسندی طاسکوه - سعید غیاثی ندوشن - عباس عباسپور
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه عمومی ، دانشگاه سازمانی ، گرندد تئوری ، توسعه و تکامل
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل موثر فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM در شرکت سیمان شرق انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، پژوهشی اکتشافی با روش تحلیل تم است که در آن با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تعداد 25 نفر از مدیران شرکت سیمان شرق و خبرگان و صاحبنظران در این حوزه به روش انتخاب نمونه تصادفی ساده انتخاب شده‌اند یافته‌های تحقیق حاکی از هفت تم اصلی یا همان عوامل موثر در فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM می‌باشد. این هفت تم عبارتند از عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل محیطی، فرآیند ها، خروجی، اثر و پیامد که کدهای شناسایی شده از این تم های اصلی در متن حاصل از مصاحبه‌ها، تعداد 146 کد استخراج گردید سپس بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شده تعداد 75 مفهوم استخراج شد. سپس نقش هر یک از زیر مقوله‌ها در ایجاد یک فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM بررسی شد.
میثم کیوانی - مهدی زیرک - حسين مومني مهموئي - علی حسین زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ یادگیری الکترونیکی، پذیرش فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM)
امروزه سازمان‌ها از جمله مراکز دانشگاهی با تحولات و چالش‌های بسیاری رو به رو هستند. از جمله این تحولات ظهور تکنولوژی‌های در حال توسعه است. بنابراین عدم آگاهی نسبت به ظهور و جنبه‌های استراتژیک کاربردی تکنولوژی‌های موجود می‌تواند سازمان‌ها را با بحران‌های غیر قابل برگشتی روبه رو کند. از جمله این تکنولوژی‌ها ابزارهای وب 2.0 هستند که مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی کارکردهای ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه‌ای منابع انسانی بوده است. به همین جهت پژوهش حاضر با مرور نظام‌مند ادبیات و تکنیک تحلیل محتوای کیفی (تحلیل مضمون) در میان منابع گردآوری شده از پایگاه علمی اِسکوپوس، تعداد 22 مقاله را بررسی کرده است. یافته‌ها حاکی از این هستند که فناوری وب 2.0 دارای چهار کارکرد اصلی؛ تغییر استراتژی‌های فرآیند یادگیری کارکنان، تغییر استراتژی‌های مدیریت دانش منابع انسانی، تغییر استراتژی‌های تعاملات و ارتباطات منابع انسانی و تغییر چشم انداز توسعه منابع انسانی در فرآیندهای توسعه حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌ها بوده است. همچنین سازمان‌های ارائه دهنده خدمات از جمله آموزشی، پزشکی و کتابداران در استفاده از چنین ابزارهایی جهت فرآیندهای توسعه حرفه‌ای کارکنان خود پیشرو بودند. در نهایت ساختاری مفهومی در کارکرد ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه‌ای منابع انسانی در سازمان‌ها ارائه شده است. در نهایت پژوهش حاضر بر تعامل پژوهشگران و کارشناسان توسعه منابع انسانی در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها تاکید دارد. تا کارشناسان توسعه منابع انسانی از وجود چنین ابزارها و فناوری‌هایی در جریان یادگیری و توسعه حرفه‌ای منابع انسانی آگاهی یابند و در جهت کاربرد آنها گام بردارند.
سمیه رحیمی - اباصلت خراسانی - مرتضی رضایی‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارکرد، ، ابزارهای وب 20، ، توسعه منابع انسانی، ، آموزش عالی، ، سازمان
امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان می‌شود، شناخته شده است. از آنجایی که در سال‌های اخیر، رسانه‌های اجتماعی کاربرد فضاینده‌ای در آموزش کارکنان داشته است، هدف این پژوهش شناسایی دیدگاهها و ادراکات مدیران و کارشناسان آموزش از ارزش رسانه‌های اجتماعی در محیط‌های یادگیری سازمانی و ارائه الگوی بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در آموزش کارکنان می‌باشد. بر این اساس در چارچوب روش کیفی و بکارگیری راهبرد نظریه داده بنیاد، اقدام به بررسی و جمع‌آوری داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش بانک‌های شهر تهران شد که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن الگوی کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده‌ي استخراج بالغ بر 117 کد اولیه از مصاحبه‌ها و 78 مفهوم و 18مقوله است که در قالب الگوی پارادایمی شامل مقوله محوری (یادگیری تعاملی فناورانه)، شرایط علّی (حمایت مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، مخاطب محوری)، شرایط زمینه‌ای (فرهنگ سازمانی مشارکتی، چابکی سازمانی، خط مشی‌های سازمانی، زیرساخت‌های فناورانه)، شرایط مداخله‌گر (زیرساخت‌های فناورانه ضعیف، منابع مالی ناکافی، کمبود آگاهی کارکنان)، راهبردها (مدیریت دانش، فعالیت‌های تیمی)، پیامدها (کاهش هزینه‌های آموزش، بهبود عملکرد کارکنان، اثربخشی آموزشی، یادگیری مستمر) قرار گرفت
حسن بودلائی - علی نقره - عباس نرگسیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش کارکنان؛ برنامه‌های کاربردی؛ رسانه‌های اجتماعی؛ مدیریت منابع انسانی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی
مدیر مسئول :اباصلت خراسانی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر :کورش فتحی واجارگاه- استاد دانشگاه شهید بهشتی
هیئت تحریریه :
محمد تقی پور ظهیر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسن پرداختچی- استاد دانشگاه شهید بهشتی
بهروز قلیچ لی- استادیار دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم صالحی عمران- استاد دانشگاه مازندران
آرین قلی پور- استاد دانشگاه تهران
سید حسین ابطحی- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
خدایار ابیلی- استاد دانشگاه تهران
غلامعلی طبرسا- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
شاپا :3277-2423
شاپا الکترونیکی :2476-6488

نمایه شده