جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941112111454949 وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی شهرداری تهران
مهدیه سادات صادقی
محمود ابوالقاسمی
2 13941113121434989 طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار
اکبر کمیزی
حسین زاهدی
3 13950131124262000 آسیب¬شناسی فعالیت¬های آموزش و بهسازی منابع انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر)
علی فاطمی صفت
غلامرضا شمس مورکانی
4 1396041287196765 شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
اباصلت خراسانی
مرتضی رضایی‌زاده
زهره جعفری فر
5 13980510191232 هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی
وحیده جعفریان
علی ایمان زاده
6 13990714250019 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مربی¬گری در سازمان‌ها با رویکرد فراترکیب: ارائه یک الگو
سجاد قارلقی
غلامرضا شمس مورکانی
بهروز قلیچ لی
اباصلت خراسانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)