جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941113125836994 سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیأت علمی
یداله مهرعلیزاده
زهره عباباف
2 139501311149371994 کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان با رویکرد فرا ترکیب‌گرا
روح اله مهدیون
بتول معصومی
داود معصومی
3 13951005153254307 ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی
ابراهیم صالحی عمران
سودابه حسن زاده بارانی کرد
4 13970724165049 شناسایی شایستگی‌های دستیاران آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی: پژوهشی کیفی
خدایار ابیلی
زینب السادات مصطفوی
فاطمه نارنجی ثانی
5 13971119177448 آسیب‌شناسی برنامه‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمود ابوالقاسمی
محمدحسن پرداخت‌چی
مرتضی رضایی‌زاده
بهار بندعلی
6 13980230179555 آسیب¬شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی
مریم محمودی
نگین فلاح حقیقی
7 1396042714987052 شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی
هدیه محبت
کوروش فتحی واجارگاه
پریوش جعفری
8 13981102214935 تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و رفع نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی
اباصلت خراسانی
حامد کمالی
آرمیتا شیرودی
فرنوش اعلامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)