اخبار نشریه

پيگيري وضعيت مقاله از طريق سامانه

نويسندگان محترم خواهشمند است براي اطلاع از وضعيت مقاله خود و همچنين اعمال موارد درخواستي به صورت مستمر به كارتابل خود مراجعه نمايند.
از انجاييكه در مراحل پذيرش تا داوري و اعمال نظرات داوران لازم است نويسندگان محترم با نشريه در ارتباط باشند، لطفا در مدت زمان حصول نتيجه نهايي ايمل ثبت شده در سامانه و همچنين پروفايل كاربري سامانه را كنترل فرماييد.