اصول اخلاقی


شرایط پذیرش مقاله به لحاظ محتوا

- همسو با اهداف فصلنامه باشد.

- جنبه‌های علمی و پژوهشی داشته باشد.

- حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده/ نویسندگان باشد.

- برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال یا در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

 

ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای درج در فصلنامه

- تأیید داوران منتخب شورای علمی فصلنامه

- موافقت شورای علمی فصلنامه