شناسنامه


عنوان نشریه: فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سردبیر: دکتر کورش فتحی واجارگاه

مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی

مدیر داخلی: حميده بافنده

 

 

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر سید حسین ابطحی، استاد بازنشسته رشته مدیریت و بهسازی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

- دکتر محمد حسن پرداختچی، استاد بازنشسته رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر علی تقی­ پور ظهیر، استاد بازنشسته رشته برنامه‌ریزی درسی و مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

- دکتر کورش فتحی واجارگاه، برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر آرین قلی پور، استاد مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران

- دکتر خدایار ابیلی، استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

- دکتر طهمورث حسنقلي پورياسوري، استاد مديريت دانشگاه تهران

- دکتر اباصلت خراسانی، دانشیار برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر بهروز قلیچ لی، استادیار مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی