• صفحه اصلی
  • شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970114112831101456 بازدید : 2159 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی