• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل موثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139411141146301012 بازدید : 3175 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی