فهرست مقالات


شماره 4 سال چهارم
بهار 1396
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041282176763 آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی)
سیروس قنبری
غلامرضا شمس مورکانی
محبوبه عارفی
خلیل زندی
2 1396041285156764 بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی
فریبرز محمدهادی
3 1396041287196765 شناسایی و رتبه¬بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
زهره جعفری فر
اباصلت خراسانی
مرتضی رضایی زاده
4 1396041289456766 شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌‎پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)
بهروز قلیچ لی
شهرام مشعوفی
سعید قهرمانی
5 13960412811436767 ارزشیابی اثربخشی برنامه¬های آموزش ضمن¬ خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
کلثومه شجاع
مرتضی کرمی
محمدرضا آهنچیان
مجتبی نادی
6 13960412814106768 ارزیابی وضعیت موجود دوره¬های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره¬های آموزشی (مورد: سازمان امور مالیاتی کشور)
میترا عزتی
علیرضا یوزباشی
کریم شاطری
7 13960412818536770 مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری – شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی
رضا فتحی
محمد حسن صیف