• فهرست مقالات بهمن غلامی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدیران عالی آموزش و پرورش: شناسایی شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز و ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی شایستگی ها
    حسین خنیفر صلاح الدین ابراهیمی بهمن غلامی مرجان  فیاضی
    یکی از چالش‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها به‌خصوص در آموزش‌وپرورش، نحوه انتخاب و ارتقاء مدیران است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌ها و توانمندی¬های مورد نیاز مدیران عالی آموزش‌وپرورش و ارائه مدل شایستگی مدیران جهت استفاده مراکز ارزیابی برای ارتقاء، انتخ چکیده کامل
    یکی از چالش‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها به‌خصوص در آموزش‌وپرورش، نحوه انتخاب و ارتقاء مدیران است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌ها و توانمندی¬های مورد نیاز مدیران عالی آموزش‌وپرورش و ارائه مدل شایستگی مدیران جهت استفاده مراکز ارزیابی برای ارتقاء، انتخاب و انتصاب مدیران طراحي شد. برای انجام پژوهش از رويکرد پژوهش آميخته استفاده گرديد. این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بود. ابتدا در مرحله کیفی مطالعه اکتشافی انجام شد و رویکرد پژوهش قیاسی- استقرایی بوده است. روش پژوهش در قسمت کمی توصيفي (غير آزمايشي) و طرح پژوهش همبستگي از نوع تحليل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در آموزش‌وپرورش بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر گلوله¬برفی با 17 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شد و در قسمت دلفی 25 نفر از آنها انتخاب شدند. و جامعه آماري در مرحله کمی کلیه مدیران آموزش‌وپرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 462 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه نیمه¬ساختار و در مرحله کمی پرسشنامه محقق¬ساخته بود. برای تحلیل اطلاعات در قسمت کیفی از ¬روش کدگذاری باز و محوری و تحلیل دلفی و در قسمت کمی از روش‏های تحلیل توصیفی، تحلیل همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه¬دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه‌های الگوی شایستگی مدیران آموزش‌وپرورش عبارت‌اند از: شایستگی دانشی، شایستگی حرفه‌ای، شایستگی شخصیتی، شایستگی اجرایی، شایستگی رهبری و هدایت، شایستگی ارتباطی و شایستگی ادراکی. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان‌های دولتی : پژوهشی کیفی در آموزش و پرورش
    حسین خنیفر صلاح الدین ابراهیمی فائزه  محمداسمعیلی بهمن غلامی
    مدیران لازم¬ست از قابلیت¬ها و توانایی¬های برخوردار باشند که منجر به عمکلرد موفق آنها شود که نه تنها نیازهای داخلی را پاسخ دهند بلکه بتوانند نیازهای بیرونی را نیز هدایت کنند. و در هر جامعه¬ای نظام آموزشی بخش مهم و حائز اهمیتی بشمار می¬رود. این نهاد، زمینه¬ساز رشد و توسعه چکیده کامل
    مدیران لازم¬ست از قابلیت¬ها و توانایی¬های برخوردار باشند که منجر به عمکلرد موفق آنها شود که نه تنها نیازهای داخلی را پاسخ دهند بلکه بتوانند نیازهای بیرونی را نیز هدایت کنند. و در هر جامعه¬ای نظام آموزشی بخش مهم و حائز اهمیتی بشمار می¬رود. این نهاد، زمینه¬ساز رشد و توسعه فکری و زمینه¬ساز بلوغ و تحقق ظرفیت-های انسانی است. بنابراین مدیران آموزش¬وپرورش باید از شایستگی¬های لازم برای انجام موفقیت¬آمیز این مهم، برخوردار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف تدوين الگوی توسعه شایستگی¬های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان¬های دولتی با تأکید بر مدیریت اسلامی در آموزش¬وپرورش طراحي شد. برای انجام پژوهش از برای انجام پژوهش از رويکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی و با روش گرانددتئوری استفاده گرديد. جامعه پژوهش، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی و مدیریت اسلامی در آموزش¬و¬پرورش بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با 19 نفر از آنها مصاحبه شد. ابزار پژوهش مصاحبه نيمه¬ساختاريافته بود. برای تجزیه و تحلیل یافته¬های کیفی از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد "توسعه شایستگی¬های اسلامی و توسعه شایستگی¬های رهبری و مدیریتی" به عنوان مقوله محوری، "جانشین¬پروری، ارزیابی مستمر، آموزش و یادگیری مستمر و مدیریت استعداد" به عنوان شرایط علی، " یادگیرنده¬محور بودن سازمان (سازمان یادگیرنده)، عدالت¬گرایی در گزینش، انتصاب و ارتقا، برنامه¬ریزی و برنامه¬محوری و توسعه کارراهه شغلی" به عنوان راهبردها، مقوله¬های " فرهنگ سازماني و گروه کارکنان" به عنوان بستر، " نگرش اسلامی به مدیریت و منابع انسانی و ساختار سازمانی" به عنوان شرایط مداخله‌گر مطرح شدند و توسعه شایستگی¬های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان¬های دولتی می¬تواند پیامدهای مثبت فردی و سازمانی در آموزش¬و¬پرورش داشته باشد. اگر مديران آموزش¬و¬پرورش با استفاده از شایستگی‌ها و بر اساس الگوی مناسب اسلامی ایرانی توسعه یابند، و داراي دانش و مهارت کافي باشند، سازمان با بالا بردن روحيه کارکنان و ايجاد انگيزه کار و فعاليت در آن‌ها قادر خواهد بود هدف‌های سازمان را با صرف منابع کم‌تر و کيفيت بهتر تحقق بخشد و بهره‌وری سازمان را افزايش دهد. جزييات مقاله