• فهرست مقالات حمید رحیمیان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - راهبردهاي آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران
    فرنوش اعلامی حمید رحیمیان
    هدف اين پژوهش ارائه راهبردهايي به منظور آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران مي‌باشدکه به روش آميخته انجام گرفته است. در بخش کيفي با 12 کارآفرين اجتماعي که به روش هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عميق انجام گرفت و اشباع نظري حاصل گرديد و سپس به روش نظريه برخاسته از داده‌ چکیده کامل
    هدف اين پژوهش ارائه راهبردهايي به منظور آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران مي‌باشدکه به روش آميخته انجام گرفته است. در بخش کيفي با 12 کارآفرين اجتماعي که به روش هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عميق انجام گرفت و اشباع نظري حاصل گرديد و سپس به روش نظريه برخاسته از داده‌ها و روش روايتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. کارآفرينان اجتماعي عواملي چون فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي عمومي، مطالعات تطبيقي و الگوبرداري، راهبري اثربخش‌تر نهادهاي سياسي و اجتماعي، توسعه فعاليت‌هاي مرتبط با آموزش کارآفرينان اجتماعي و نهادينه‌سازي کارآفريني اجتماعي در نظام آموزشي را مؤثر در آموزش و توسعه کارآفرينان اجتماعي در ايران بيان مي‌کنند. در بخش کمي پژوهش به منظور تأييد نتايج حاصل از بخش کيفي و تعميم پذيري داده ها، 5 فرضيه تدوين و سؤالات پرسشنامه بر اساس آن تنظيم گرديد. نمونه آماري بخش کمي پژوهش 58 نفر از بنيانگذاران و مديرعاملان موسسات خيريه در استان تهران بودند که به روش نمونه‌گيري دردسترس انتخاب شدند. سپس به روش آزمونt تک نمونه و آزمون فريدمن داده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و همه مؤلفه‌ها تأييد و تنها دو زيرمؤلفه مورد تأييد قرار نگرفت جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشيمي با تکنيک فرایند سلسله مراتبی گروهي
    محمدتقی تقوی‌فرد حمید رحیمیان مرتضی طاهری
    این مقاله به بررسی وضعیت موجود و مطلوب انتقال آموزش و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته است. روش این پژوهش با توجه به ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعداد 500 نفر بودند، از میان آ چکیده کامل
    این مقاله به بررسی وضعیت موجود و مطلوب انتقال آموزش و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته است. روش این پژوهش با توجه به ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعداد 500 نفر بودند، از میان آنان طبق جدول مورگان 220 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه مجزا شامل پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری با 46 گویه و پرسشنامه مقایسه زوجی با 16 عامل می باشد. نتايج حاصل از اجراي آزمون آماري t تک نمونه نشان داد که عوامل سازماني به همراه مؤلفه‌هاي آن شامل نتايج فردي مثبت، نتايج فردي منفي، تصديق سرپرست و بازخورد سرپرستان/ مربی‌گری عملکرد در شرکت ملی صنایع پتروشيمي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. لکن مؤلفه‌هاي حمايت همکار و حمايت سرپرست/ مديران در وضعيت مطلوبي مي‌باشد. عوامل آموزشي به همراه مؤلفه استعداد فردي براي انتقال در وضعيت مطلوب قرار دارد ولي مؤلفه‌هاي اعتبار محتوا، طرح انتقال و فرصت کاربرد در يادگيري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. عوامل فردي به همراه مؤلفه‌هاي آن شامل آمادگي يادگيرنده، خودکارآمدي عملکرد، انگيزش انتقال، انتظارات نتايج عملکرد و انتظارات تلاش عملکرد در شرکت پتروشيمي در وضعيت مطلوبي قرار دارد و در نهایت نتايج حاصل از بکارگيري تکنيک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی نشان داد عوامل سازمانی، عوامل آموزشی و عوامل فردی به ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم بر روی انتقال یادگیری قرار دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه چارچوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی
    عصمت الزامی عباس عباسپور علی خورسندی طاسکوه جواد پورکریمی حمید رحیمیان
    پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسانه است که جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه¬های توسعه حرفه¬ای مدیران مدارس ابتدایی و تدوین چارچوب آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 99-98 بودند. طی دو مرحله نمونه چکیده کامل
    پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسانه است که جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه¬های توسعه حرفه¬ای مدیران مدارس ابتدایی و تدوین چارچوب آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 99-98 بودند. طی دو مرحله نمونه¬گیری، با روش¬های نمونه¬گیری سهمیه¬ای و سپس هدفمند نمونه¬ها انتخاب شدند. جهت جمع¬آوری داده¬ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به کار گرفته شد . مصاحبه تا جایی ادامه یافت که فرایند اکتشاف و جمع آوری داده¬ها پس از مصاحبه با 14 نفر به نقطه اشباع نظری رسید. با انجام مراحل کدگذاری باز و محوری ، داده¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دو روش تأیید مصاحبه شوندگان و تأیید یک خبره بیرونی برای کنترل روایی استفاده شد. برای تعیین پایایی نیز از دو روش بررسی مجدد نوشته ها و نیز از روش کدگذاری مجدد استفاده گردید. توافق در همسانی کدگذاری¬ها محاسبه شد و ضریب توافق 86% به دست آمد. یافته¬های پژوهش نشان داد که چارچوب توسعه حرفه¬ای برای مدیران مدارس ابتدایی دارای 3 بُعد، 14 مؤلفه با 117 نشانگر است که شامل بُعد محتوای توسعه حرفه¬ای ( با مؤلفه های دانش مدیریت عمومی، دانش مدیریت تخصصی، مهارت تعاملی، مهارت مدیریت منابع، مهارت حرفه¬ای، تمایلات فردی، نگرش مدیریتی، توانایی جسمی و روانی و توانایی فکری و ذهنی)، بُعد فرایند توسعه حرفه¬ای (با مؤلفه های اقدامات خود-توسعه¬ای، روابط توسعه¬دهنده) و بُعد الزامات سازمانی ( با مؤلفه های زمینه سازی دانش افزایی و کسب مهارت، اصلاح روشهای انتخاب و انتصاب مدیران، بهبود ساختار و فرایندهای سازمانی) می¬باشد. جزييات مقاله