• فهرست مقالات دکتر محمد عموزاد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی کم و کیف آمادگی شرکت¬های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائه الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
    محمد عموزاد مقصود فراستخواه
    هدف از این پژوهش، بررسی میزان آمادگی شرکت¬های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائۀ الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برای دستیابی به این مقصود از روش تحقیق آمیختۀ کمی- کیفی استفاده شده است. برای شناخت وضع موج چکیده کامل
    هدف از این پژوهش، بررسی میزان آمادگی شرکت¬های پتروشیمی برای یادگیری سازمانی و ارائۀ الگوی ساختاری مناسب برای استقرار یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برای دستیابی به این مقصود از روش تحقیق آمیختۀ کمی- کیفی استفاده شده است. برای شناخت وضع موجود، روش کمّی پیمایش/ زمینه-یابی به صورت الکترونیکی در سطح کشوری و با بازگشت 801 پرسشنامه از مجموع 18 شرکت تابعه پتروشیمی به کار رفته و متغیرهای فرهنگ سازمانی، سبک¬های یادگیری و گرایش¬های غالب یادگیری مورد بررسی قرار گرفته است. برای مداقه در وضع موجود و سطح مطلوب انتظارات در شرکت، از رویکرد کیفی و نظریه مبنایی استفاده شده و در نهایت نتایج دو بخش کمی و کیفی پژوهش در هم آمیخته و تلفیق شده است. یافته¬های تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی شرکت پتروشیمی در وضع موجود از میان چهار سنخ بیشتر به جانب سلسله مراتب و سپس تا اندازه¬ای بازار چولگی دارد و مؤلفه¬های فرهنگ خانواده و بویژه ادهوک در آن ضعیف است. همچنین، از چهار سبک یادگیری، در وضع موجود شرکت غلبه با قطب¬های همگرا و واگراست وسبک¬های جذب¬كننده و تطابق¬دهنده از فراوانی کمتری برخوردار است. از حیث برنامه¬های آموزشی موجود نیز به طور کلی گرایش غالب به پیگیری و کسب شخصی دانش، به جای حضور در برنامه¬های آموزشی رسمی شرکت مشاهده می¬شود. همچنین یافته¬های کیفی و نتایج مصاحبه¬های عمیق تغییرات در سه حوزه؛ الزامات، فرایندهای کلیدی، عملیات یادگیری را برای استقرار یادگیری سازمانی را نمایان ساخته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان¬های ایرانی (مطالعه وضعیت موجود)
    محمد عموزاد محمد قهرمانی مقصود فراستخواه
    هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان¬های ایرانی است. روش پژوهش توصیفی است و رویکردهای پیمایشی همچون مطالعه میدانی، مصاحبه، گروه¬های تمرکز و مطالعه طولی و تحلیل روند برای گردآوری داده¬ها به خدمت گرفته شده است. مبنای اصلی بررسی و تحلی چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان¬های ایرانی است. روش پژوهش توصیفی است و رویکردهای پیمایشی همچون مطالعه میدانی، مصاحبه، گروه¬های تمرکز و مطالعه طولی و تحلیل روند برای گردآوری داده¬ها به خدمت گرفته شده است. مبنای اصلی بررسی و تحلیل داده¬های مورد نیاز، مدل تعالی آموزش و توسعه است که با استفاده از آن سازمان¬های مورد مطالعه مورد مداقه قرار گرفته¬اند. جامعه آماری این پژوهش کلیه سازمان¬های ایرانی است که در پنج کسب و کار؛ خدمات، تولید، بهداشت و دارو، مالی و بیمه و آموزش فعالیت می¬کنند. همچنین این سازمان¬ها ابتدا در دو دسته بزرگ و کوچک- متوسط و هر کدام از این طبقات به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم شده¬اند. بر اساس این الگوریتم و با تکیه بر رویکردی تلفیقی، به شیوه نمونه¬گیری خوشه¬ای تک مرحله¬ای و هدفمند 20 سازمان¬ به عنوان نمونه و در هر دسته چهار سازمان انتخاب شده¬اند. در فرآیند بررسی از تکنیک¬هایی چون مصاحبه و گروه¬های کانونی در کنار بررسی مستندات بهره گرفته شده است. همچنین داده¬های به¬دست آمده با استفاده از آمار توصیفی همچون شاخص¬های گرایش به مرکز، شاخص¬های پراکندگی و سطوح تعالی نیز مبتنی بر منطق رادار بررسی و تحلیل شده¬اند. نتایج به¬دست آمده حاکی از آن است که وضعیت آموزش به تفکیک انواع کسب و کار، اندازه و نوع مالکیت سازمان¬ها متفاوت است. از میان پنج کسب و کار، سازمان¬های فعال در بخش مالی و بانکی، در سه شاخص کلیدی عملکرد آموزش؛ میانگین هزینه¬های مستقیم آموزش برای هر کارمند، سرانه ساعت آموزش هر کارمند، نسبت کارکنان آموزش‌دیده به کل کارکنان آمار بالاتری داشته¬اند. شرکت¬های بخش کسب و کار تولید تنها در شاخص نسبت کارکنان آموزش دیده به کل کارکنان عملکرد بالاتری نسبت به سایر سازمان¬ها داشته¬اند. همچنین سازمان¬های بزرگ نسبت به سازمان¬های کوچک عملکرد بالاتر و سازمان¬های خصوصی نسبت به سازمان¬های دولتی در هر چهار شاخص عملکردی، آمار بالاتری داشته¬اند. همچنین در شاخص میزان رضایت کلی از عملکرد آموزش، یافته¬ها حاکی از آن است که به ترتیب سازمان¬های بخش مالی و بانکی، تولید، درمان و پزشکی، آموزش و بخش خدمات پایین¬ترین میزان رضایت از عملکرد آموزش را نشان داده¬اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
    اباصلت خراسانی محمد عموزاد اعظم ملامحمدی
    هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایران است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگي محسوب مي‌شود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته در 124 گویه بوده که با استفاده از آن نظرهای متخصصین، خبرگان و مطلعین کلیدی حوزه آموزش در خصوص مدل تعالی آموزش و چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایران است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگي محسوب مي‌شود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته در 124 گویه بوده که با استفاده از آن نظرهای متخصصین، خبرگان و مطلعین کلیدی حوزه آموزش در خصوص مدل تعالی آموزش و توسعه ایران گردآوری شده -است. جامعه آماری پژوهش شامل 194 نفر از متخصصین، مدیران منابع انسانی، مدیران آموزش، کارشناسان منابع انسانی و آموزش کلیه سازمان¬های دولتی و خصوصی که نمونه آماری به روش طبقه¬ای منظم شامل 154 نفر می¬باشند که پرسشنامه پژوهش به شیوه کاغذی و الکترونیکی ارسال شد. نتايج به دست آمده با استفاده از روش‌هاي آماري مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم¬افزار آماری لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش، مقدار شاخص نیکویی برازش اصلاح شده 91/0 و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد نزدیک به 08/0 برآورد شد که بیانگر مطلوب بودن شاخص¬های اعتبار مدل است. همچنین با استفاده از آزمون¬های آماری تی به بررسی معیارهای مدل پرداخته شده ¬است. نتایج به¬دست آمده از این پژوهش بیانگر شاخص¬های اعتبار مطلوب مدل تعالی آموزش و توسعه بوده است. بخش-بندی مدل به سه قسمت؛ توانمندسازها، فرایندها و نتایج نیز مورد حمایت یافته¬ها قرار گرفته¬ است. جزييات مقاله