• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی برنامه‌های توسعه توانمندی‌های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122341584 بازدید : 664 صفحه: 29 - 58

20.1001.1.24233277.1402.10.37.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط