• صفحه اصلی
  • خوشه‌بندی مدیران صنعت گاز ایران و اولویت‌بندی شایستگی‌های مدیران مبتنی بر نتایج ارزیابی مدل تعالی سازمانی با رویکرد هوش مصنوعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000601274588 بازدید : 824 صفحه: 51 - 80

10.52547/istd.31542.8.31.51

20.1001.1.24233277.1400.8.31.10.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط