• صفحه اصلی
  • تعیین شاخص‌های مربیگری عملکرد و طراحی مدل مربیگری مدیران در صنعت پتروشیمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000606274639 بازدید : 658 صفحه: 248 - 272

10.52547/istd.31546.8.31.248

20.1001.1.24233277.1400.8.31.11.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط