• صفحه اصلی
  • واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990418238186 بازدید : 5601 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط