• صفحه اصلی
  • بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396041285156764 بازدید : 2994 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی