• صفحه اصلی
  • بهینه‌سازی شایستگی‌های مدیران راهبردی در سازمان‌های دولتی از طریق الگوی فرا ابتکاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000613274681 بازدید : 658 صفحه: 273 - 303

10.52547/istd.31557.8.31.273

20.1001.1.24233277.1400.8.31.12.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط