• صفحه اصلی
  • شناسایی شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر نیازسنجی آموزشی با رویکرد تحقق استراتژی‌های سازمان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000525274534 بازدید : 880 صفحه: 81 - 101

10.52547/istd.31533.8.31.81

20.1001.1.24233277.1400.8.31.8.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط