• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی راهبردی جانشین پروری با تأکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه‌های کشور (مورد مطالعه؛دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990706249815 بازدید : 1150 صفحه: 1 - 30

10.52547/istd.31175.8.29.1

20.1001.1.24233277.1400.8.29.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط