• صفحه اصلی
  • طراحی مدل توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آموزه‌های نهج البلاغه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000208273227 بازدید : 679 صفحه: 149 - 176

10.52547/istd.31419.8.31.149

20.1001.1.24233277.1400.8.31.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط