• صفحه اصلی
  • مطالعه نقش مديريت دانش در يادگيري تكنولوژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000415274143 بازدید : 1055 صفحه: 232 - 247

10.52547/istd.31494.8.31.232

20.1001.1.24233277.1400.8.31.7.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط