• صفحه اصلی
  • طراحي الگوی شایستگی های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000123272965 بازدید : 1257 صفحه: 196 - 219

10.52547/istd.31398.8.29.196

20.1001.1.24233277.1400.8.29.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط