• صفحه اصلی
  • بکارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه الگوی پیامدهای یادگیری زدایی در سازمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000101272748 بازدید : 163 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی