• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی شایستگی‌های تخصصی و ارائه دوره‌های آموزشی رؤسای دانشکده‌ها: مطالعه موردی دانشگاه تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991122262142 بازدید : 625 صفحه: 209 - 231

10.52547/istd.31327.8.31.209

20.1001.1.24233277.1400.8.31.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط