مقاله


کد مقاله : 13990708249887

عنوان مقاله : راهبرد مدیریت کارراهه شغلی در توسعه منابع انسانی

نشریه شماره : 26 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 274

فایل های مقاله : 1/38 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر شهرابی فراهانی shahrabi1979@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 کاوه تیمورنژاد kav.teimoornejad@iauctb.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل مدیریت کارراهه شغلی به عنوان راهبردی جهت توسعه منابع انسانی در سازمان شهرداری تهران می¬باشد. پژوهش از حیث ماهیت، استقرایی و از حیث روش، کیفی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان سازمان شهرداری تهران می¬باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی، تعداد 11 نفر با در نظرگرفتن اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر، تکنیک داده‌بنیاد می¬باشد که پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل اولیه ارائه گردید و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی و کسب نظر از خبرگان، مدل نهایی پژوهش ارائه داده شد که مبتنی بر 6 بعد عوامل علی، مقوله محوری، راهبرد، عوامل بسترساز، عوامل مداخله‌گر و پیامدها بود. بعد عوامل علی در قالب عوامل فردی و سازمانی تدوین شد. عوامل بسترساز شامل؛ قابلیت¬های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بودند. موانع محیطی، رفتاری و ساختاری جزو عوامل مداخله‌گر در مدل شناسایی شدند و استراتژی¬های توسعه¬ای و استراتژی¬های فعلی نیز جزو دسته بندی راهبردهای مدل بودند. همچنین پیامدهای اجرایی مدل در سه بعد پیامدهای کارکنان، سازمان و شهروندان دسته بندی شدند.