• صفحه اصلی
  • تدوین الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مهندسان برای سازمان‌های نوین صنعتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000124272985 بازدید : 1420 صفحه: 142 - 174

10.52547/istd.31401.8.29.142

20.1001.1.24233277.1400.8.29.7.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط