مقاله


کد مقاله : 13981128225468

عنوان مقاله : ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت ایران

نشریه شماره : 22 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 57

فایل های مقاله : 525 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی ستوده a_sotudeh@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 پریوش جعفری pjaafari@yahoo.com دانشیار دکترا
3 امیر حسین محمد داودی adavoudi838@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی پژوهش ارائه مدلی برای شایستگی مربیگری عملکرد ویژه سرپرستان و مدیران شرکت ملی نفت است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و اکتشافی بوده و در جمع¬آوری و تحلیل داده ¬ها از روش¬های کیفی و کمی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها در روش کیفی‌، تحلیل محتوای متون، مصاحبه و پرسشنامه های با رویکرد دلفی و در روش کمی پیمایشی ( پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه¬ای) می‌باشد. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و حجم نمونه ادبیات براساس اشباع داده‌ها، مصاحبه نیمه ساخت‌مند 12 نفر و در روش دلفی و مقایسات زوجی شبکه‌ای20 نفر از متخصصان و مدیران آگاه به مربیگری می‌باشد. روایی محتوایی سؤالات مصاحبه و پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر متخصصین ، روایی صوری با اجرای آزمایشی ،پایایی مصاحبه با ضریب توافق دو کدگذار و پایایی پرسشنامه‌ مقایسات زوجی شبکه¬ای به شیوه ضریب توافق بدست آمد. ابتدا مفاهیم مطرح‌شده در ادبیات و مصاحبه‌ها استخراج شده و مفاهیم مشترک در قالب 16 مؤلفه جمع‌بندی و بر‌اساس منابع معتبر در حوزه شایستگی، ابعاد و شاخص‌ها استخراج شد. پرسشنامه‌های دلفی در دو مرحله و سپس پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه‌ای ساخته و اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های متون و مصاحبه‌ها به روش استقرایی و با نرم‌افزار MAXQDA، پرسشنامه¬های دلفی با نرم افزار SPSS، پرسشنامه مقایسات زوجی شبکه‌ای با استفاده از نرم‌افزارهای Matlab وSuper Decision انجام شد. تحلیل‌ یافته‌ها منجر به ارائه مدل مربیگری عملکرد شامل 15مؤلفه و 56 شاخص در سه‌بُعد فردی، سازمانی و مدیریتی با ذکر رتبه‌بندی و میزان تاثیر و تأثرات درونی مؤلفه‌ها شد.