مقاله


کد مقاله : 13970914165989

عنوان مقاله : الگوی توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی کشور: پژوهشی کیفی

نشریه شماره : 21 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 345

فایل های مقاله : 317 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد پورکریمی jpkarimi@yahoo.com استادیار دکترا
2 انسیه رمضان پور ensieh.ramezanpour@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی به عنوان یک مؤلفه کلیدی و مهم در کیفیت آموزش و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری تلقّی می¬شود. با توجه به خلاء موجود در زمینه الگوی مناسب توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی در داخل کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی انجام شده است. روش پژوهش به جهت هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده¬ها، از نوع کیفی بوده که با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نوخاسته (رویکرد گلیزری) انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه¬ساختاریافته بود و جامعه آماری اعضای هیات علمی مجرب در زمینه آموزش الکترونیک بود که با شیوه نمونه¬گیری هدفمند تعداد 22 نفر از آ¬ن¬ها به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و داده¬ها با این تعداد مصاحبه به اشباع رسید. تجزیه و تحلیل داده¬ها از طریق تحلیل مضمون (تم) صورت گرفت. یافته¬ها پژوهش در نهایت، 659 کد باز، 57 مقوله اولیه و 15 مقوله ثانویه را تشکیل داد. نتایج نشان داد برای توسعه اعضای هیات علمی آموزش الکترونیک باید به 5 بعد اصلی: بعد توسعه دانش (با 4 بعد)، توسعه مهارت (با 3 بعد)، توسعه توانایی (با 2 بعد)، توسعه نگرش (با 3 بعد) و توسعه ویژگی¬ها (با 3 بعد) توجه نمود.