مقاله


کد مقاله : 139411141514451031

عنوان مقاله : بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشيمي با تکنيک فرایند سلسله مراتبی گروهي

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 990

فایل های مقاله : 416 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدتقی تقوی‌فرد dr.taghavifard@gmail.com دانشیار دکترا
2 حمید رحیمیان hamrahimian@yahoo.com دانشیار دکترا
3 مرتضی طاهری najafiali1359@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی وضعیت موجود و مطلوب انتقال آموزش و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته است. روش این پژوهش با توجه به ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعداد 500 نفر بودند، از میان آنان طبق جدول مورگان 220 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه مجزا شامل پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری با 46 گویه و پرسشنامه مقایسه زوجی با 16 عامل می باشد. نتايج حاصل از اجراي آزمون آماري t تک نمونه نشان داد که عوامل سازماني به همراه مؤلفه‌هاي آن شامل نتايج فردي مثبت، نتايج فردي منفي، تصديق سرپرست و بازخورد سرپرستان/ مربی‌گری عملکرد در شرکت ملی صنایع پتروشيمي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. لکن مؤلفه‌هاي حمايت همکار و حمايت سرپرست/ مديران در وضعيت مطلوبي مي‌باشد. عوامل آموزشي به همراه مؤلفه استعداد فردي براي انتقال در وضعيت مطلوب قرار دارد ولي مؤلفه‌هاي اعتبار محتوا، طرح انتقال و فرصت کاربرد در يادگيري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. عوامل فردي به همراه مؤلفه‌هاي آن شامل آمادگي يادگيرنده، خودکارآمدي عملکرد، انگيزش انتقال، انتظارات نتايج عملکرد و انتظارات تلاش عملکرد در شرکت پتروشيمي در وضعيت مطلوبي قرار دارد و در نهایت نتايج حاصل از بکارگيري تکنيک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی نشان داد عوامل سازمانی، عوامل آموزشی و عوامل فردی به ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم بر روی انتقال یادگیری قرار دارند.