• صفحه اصلی
  • شناسایی ویژگی ها و مهارت های معلم کارآفرین با رویکرد فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000331273919 بازدید : 767 صفحه: 102 - 128

10.52547/istd.31476.8.31.102

20.1001.1.24233277.1400.8.31.6.0

نوع مقاله: پژوهشی