• صفحه اصلی
  • ارائه الگوي بين‌المللي‌سازي آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000313273706 بازدید : 673 صفحه: 129 - 148

10.52547/istd.31465.8.31.129

20.1001.1.24233277.1400.8.31.4.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط