• صفحه اصلی
  • طراحی مدل ترکیبی مبتنی بر رویکردهای میک مک فازی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای ارزیابی شاخص‌های شایستگی های مربی گری در بانک تجارت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991204262328 بازدید : 104 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط