• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139411141356211022 بازدید : 6141 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی