• صفحه اصلی
  • تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139411141133471010 بازدید : 2668 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی