• صفحه اصلی
  • طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941113121434989 بازدید : 2725 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی