مقاله


کد مقاله : 13991010251510

عنوان مقاله : شناسایی عناصر الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد داده بنیاد (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی)

نشریه شماره : 26 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 203

فایل های مقاله : 679 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هومن شفيقيان hshafighyan@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نادر قلی قورچیان naghourchian@gmail.com استاد دکترا
3 مهدي باقري m.bagheri@iauba.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه¬ها و شاخص¬های الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده¬ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیت اجرا، توصیفی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبرگان و مطلعین کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شد. برای گردآوری داده¬ها از روش کتابخانه¬ای(سندکاوی) و روش میدانی(مصاحبه و دلفی) استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار یافته¬ها از مصاحبه با افراد کانونی و تکنیک¬های اشباع نظری، رویه¬هاي ویژه کدگذاری و برای تعیین روايي از تکنیک¬های جمع¬آوری داده¬ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد. در نهایت برای تحلیل داده¬ها از تکنیک کدگذاری نظری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد الگوی نظامند آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان بندر شهید رجایی دارای 8 بعد، 27 مولفه و 83 شاخص است که اجزای مدل پارادایمی نهایی عبارتند از: شرایط علی(محیط آموزشی)؛ شرایط مداخله¬گر(ویژگیهای شایستگی محور یادگیرندگان)؛ بستر و زمینه حاکم(زمینه-سازی فرایند آموزش)؛ مقوله محوری(آموزش مبتنی بر شایستگی)؛ راهبردها(تدوین مدل شایستگی و...)؛پیامدها(آموزش¬های اثربخش، تمایل به خودتوسعه¬ای و ...).