مقاله


کد مقاله : 1396092510314019659

عنوان مقاله : شناسایی ابعاد توسعه مدیران در شرکت‌های طراحی مهندسی: مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

نشریه شماره : 13 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 368

فایل های مقاله : 1.18 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهشید فیروزآبادی mahshid.firouz@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 مرجان فیاضی Mfayyazi@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 مهرداد استیری Mehrdadstiri@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد تأثیرگذار بر توسعه مدیران در شرکت ساپکو انجام شده است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و بر اساس روش انجام از نوع پیمایشی می‌باشد. داده¬های مورد استفاده در این تحقیق هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی از مدیران و سطوح سرپرستی شرکت ساپکو جمع¬آوری شد. برای تحلیل کیفی از تحلیل محتوا و برای تحلیل کمی از آزمون تی تست استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش در مرحله اول (فاز کیفی) شامل 10 نفر از مدیران و سطوح سرپرستی ساپکو (حد اشباع) و در مرحله دوم پژوهش (فاز کمی) شامل 53 نفر که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع¬آوری در نهایت مورد تجزیه ¬و ¬تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از انجام تحلیل¬ها حاکی از این است که آموزش، ارزیابی عملکرد، جانشین پروری، حمایت مدیریت ارشد و ابعاد راهبردی سازمان به عنوان ابعاد تأثیر گذار شناسایی شد.