مقاله


کد مقاله : 139411141133471010

عنوان مقاله : تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی)

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 867

فایل های مقاله : 562 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طلعت دیبا واجاری talatdibavajari@yahoo.com - -
2 نادر برزگر barzegar@iiau.ac.ir - -
3 سعید مرادی smoradi@iiau.ac.ir - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت برنامه‌¬های درسی رشته مهندسی صنایع از بعد کارایی برنامه‌¬های درسی به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در کیفیت بروندادهای نظام آموزش عالی بود. جهت انجام تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده گردیده و از نظر هدف کاربردی بوده است. جهت جمع‌¬آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای، نظر صاحبنظران و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق متشکل از متخصصان حوزه مهندسی صنایع دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و انجمن مهندسی صنایع ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس پس از حذف پرسشنامه‌های مخدوش، تعداد 135 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. داده‌های تحقیق پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، نشان داده است که برنامه درسی رشته مهندسی صنایع می‌‌بایست از نظر محتوای آموزشی، امکانات، گرایش‌های تحصیلی و روش ارائه در واحدهای دانشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، امکان‌سنجی و طرح‌ریزی طرح بازمهندسی شده و متناسب با تحولات دانشگاه‌های دنیا و همچنین نیازهای دانشجویان و بازارکار طراحی و ارائه گردد.