مقاله


کد مقاله : 13941113121434989

عنوان مقاله : طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1516

فایل های مقاله : 714 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین زاهدی iranistd@gmail.com دانش آموخته -
2 اکبر کمیزی 16 - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل علی شایستگی مدیریت بر کسب و کار مشاغل مدیریتی مدیران بانک انصار می‌باشد. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- پيمايشي می‌باشد كه در آن 150 نفر از مدیران بانک انصار در سال 1391 به روش نمونه‌گیری هدفمند مورد بررسي قرار گرفتند. جمع‌آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته در مورد نمونه انجام گردید. روايي ابزار با استفاده از نظر اساتيد مرتبط با موضوع پژوهش با كمك روش تحليل مولفه‌هاي اصلي و برازش مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی و تأييد قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که نشان دهنده پایایی (864% R=) می‌باشد و می‌توان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. همچنین برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید کلیه فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق و تأثیرگذاری شایستگی‌های به وجود آورنده شایستگی مدیریت بر کسب و کار مدیران بانک انصار می‌باشد. همچنین متغیر مشتری‌مداری بيشترين تأثیر را يا به عبارت ديگر، بيشترين ارتباط با مدیریت بر کسب و کار را داراست و پس از آن متغیرهای ارتباطات، تغییر و تحول، مدیریت منابع به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مدیریت بر کسب و کار مدیران می‌پذیرند.