مقاله


کد مقاله : 13941112162553962

عنوان مقاله : مطالعه عوامل تأثیرگذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 1005

فایل های مقاله : 322 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه دانشمندی Somayeh.daneshmandi@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 اکبر کمیزی 13 - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار انجام گرفته است. روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی) است که در آن داده‌های کمی و کیفی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، جمع‌آوری شده است. پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ (817/0)، محاسبه گردید. به منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 13 نفر از مدیران بانک انصار و برای اجرای پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 380 نفر از پرسنل شاغل در بانک انصار به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری استفاده شده است و داده‌های بخش کمی نیز با استفاده از روش t تک‌گروهی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته‌ها نشان داد که در حال حاضر انگیزه لازم برای ادامه تحصیل در افراد شاغل در بانک انصار وجود دارد ولی تدابیر و امکانات برای همگان مهیا نمی‌باشد